Διαδικασία : 2013/2609(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000060/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 26k
15 Μαΐου 2013
O-000060/2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000060/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Sharon Bowles

εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


  Θέμα:  Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η Επιτροπή καλείται να απαντήσει σε σχέση με τις προτάσεις που αναμένονται κατόπιν των ανακοινώσεων της COM(2013)0165 και COM(2013)0166, στις ακόλουθες ερωτήσεις: Μπορεί να προβεί σε

επικαιροποιημένη απάντηση σχετικά με πότε αναμένεται να δημοσιεύσει νομικές προτάσεις σε συνέχεια κάθε μιας από τις δύο προαναφερθείσες ανακοινώσεις; Μπορεί να διευκρινίσει εάν θεωρεί ότι οι εν λόγω ανακοινώσεις προχωρούν αρκετά

σε βάθος όσον αφορά τη δημιουργία μιας πραγματικής ΟΝΕ, και τον βαθμό στον οποίο αποτελούν μεταφορά τμημάτων του δημοσιονομικού συμφώνου στην νομοθεσία της ΕΕ; Μπορεί να διευκρινίσει τις νομικές βάσεις και τις νομοθετικές διαδικασίες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει;

Μπορεί να διευκρινίσει ποια αναμένεται να είναι η νομική φύση των συμβατικών συμ

φωνιών εντός του προτεινόμενου Μηχανισμού Σύγκλισης και Ανταγωνιστικότητας (ΜΣΑ);Προτείνοντας τον ΜΣΑ, ένα μέσο το οποίο δεν μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χρηματοδοτήσει όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες στα κράτη μέλη, έχει η Επιτροπή ήδη ερευνήσει ποιες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, και για ποιό λόγο;

Μπορεί να διευκρινίσει με ποιόν τρόπο προτίθεται, στην μελλοντική νομοθετική διαδικασία, να λάβει υπόψη τον ρόλο του Κοινοβουλίου, τόσο ως συννομοθέτη όσο και

σε σχέση με την πρακτική λογοδοσία για αποφάσεις που έχουν ληφθεί εντός του θεσπισθέντος πλαισίου; Κατάθεση: 15.5.2013

Διαβίβαση: 17.5.2013

Λήξη προθεσμίας: 24.5.2013

936282.EL

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου