Parlamentná otázka - O-000060/2013Parlamentná otázka
O-000060/2013

  Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa EMU

Otázka na ústne zodpovedanie O-000060/2013
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Sharon Bowles
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Postup : 2013/2609(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000060/2013
Predkladané texty :
O-000060/2013 (B7-0204/2013)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Pokiaľ ide o návrhy očakávané po oznámeniach Komisie COM(2013)0165 a COM(2013)0166, pýtame sa Komisie:

Môže Komisia poskytnúť aktuálne informácie o tom, kedy očakáva zverejnenie právnych návrhov nadväzujúcich na každé z týchto dvoch oznámení?

Môže objasniť, či si myslí, že tieto oznámenia sú dostatočné, pokiaľ ide o vytvorenie skutočnej EMU a pokiaľ ide o rozsah, v ktorom predstavujú transpozíciu častí fiškálneho kompaktu do právnych predpisov EÚ?

Môže vysvetliť, aké právne základy a legislatívne postupy chce použiť?

Môže objasniť, akú právnu povahu by mali mať zmluvné dohody v rámci navrhovaného nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť (CCI)?

Vzhľadom na skutočnosť, že nástroj CCI nemôže byť dostatočne veľký na to, aby sa z neho financovali všetky štrukturálne reformy potrebné v členských štátoch, preskúmala už Komisia pri jeho navrhovaní, ktoré reformy by sa mali riešiť prioritne a prečo?

Môže objasniť, ako plánuje v nasledujúcom legislatívnom postupe zohľadniť úlohu Parlamentu, a to ako spoluzákonodarcu a tiež pokiaľ ide o praktickú zodpovednosť za rozhodnutia prijaté v rámci stanoveného rámca?

Predložené: 15.5.2013

Postúpené: 17.5.2013

Termín na zodpovedanie: 24.5.2013