Parlamentsfråga - O-000060/2013Parlamentsfråga
O-000060/2013

    Kommande lagstiftningsförslag om EMU

  Fråga för muntligt besvarande O-000060/2013
  till kommissionen
  Artikel 115 i arbetsordningen
  Sharon Bowles
  för utskottet för ekonomi och valutafrågor

  Förfarande : 2013/2609(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000060/2013
  Ingivna texter :
  O-000060/2013 (B7-0204/2013)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  I fråga om de förslag som väntas till följd av kommissionens meddelanden COM(2013)0165 och COM(2013)0166 tillfrågas kommissionen följande:

  Kan kommissionen lämna mer information om när den tror sig kunna offentliggöra sina lagstiftningsförslag till följd av vart och ett av de båda meddelandena?

  Kan kommissionen ange om den anser att dessa meddelanden går tillräckligt långt när det gäller att skapa en verklig ekonomisk och monetär union, och om den anser att meddelandena införlivar delar av finanspakten i EU-lagstiftningen?

  Kan kommissionen klargöra de rättsliga grunder och lagstiftningsförfaranden som den avser att använda?

  Kan kommissionen beskriva hur avtalets rättsliga karaktär förväntas se ut inom ramen för det föreslagna instrumentet för konvergens och konkurrenskraft?

  Det föreslagna instrumentet för konvergens och konkurrenskraft kan inte vara stort nog för att finansiera alla de strukturella reformer som behövs i medlemsstaterna. Har kommissionen redan undersökt vilka reformer som bör prioriteras, och varför?

  Kan kommissionen klargöra hur den, under det kommande lagstiftningsförfarandet, avser att ta hänsyn till parlamentets roll, både som medlagstiftare och vad gäller den konkreta ansvarsskyldigheten för de beslut som fattas enligt de fastställda ramarna?

  Ingiven: 15.5.2013

  Vidarebefordrad: 17.5.2013

  Sista svarsdag: 24.5.2013