Parlamentní otázka - O-000061/2013Parlamentní otázka
O-000061/2013

  Bezpečnost silničního provozu 2011-2020 - první milníky strategie proti úrazům

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000061/2013
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Brian Simpson
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Postup : 2013/2670(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000061/2013
Předložené texty :
O-000061/2013 (B7-0211/2013)
Hlasování :
Přijaté texty :

Ve svém usnesení ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020[1] vyzval Parlament Komisi, aby do konce roku 2011 na základě svých směrů politiky bezpečnosti silničního provozu vypracovala plnohodnotný akční program, jehož součástí je podrobný soubor opatření a jasně stanovený harmonogram pro jejich provedení. Parlament zejména požadoval stanovení dalších, jasných a měřitelných cílů vedoucích ke snížení počtu osob vážně zraněných při dopravních nehodách o 40 %, a to na základě jednotné definice.

V nedávno zveřejněném pracovním dokumentu útvarů Komise nazvaném „První milník strategie proti úrazům“ (SWD(2013)94) poskytuje Komise přehled o tom, jakého pokroku bylo dosud dosaženo. Ten spočívá především v dosažení dohody o společné definici „vážného zranění“ a o postupu sběru údajů. Obojí je z hlediska Výboru pro dopravu a cestovní ruch vítanou změnou Dokument však bohužel nenavrhuje žádná konkrétní opatření ani cíle v oblasti snížení počtu zraněných na silnicích EU.

Vzhledem ke skutečnosti, že na silnicích v EU je každoročně je hlášeno 1 500 000 případů zranění, z toho 300 000 vážných, je Parlament znepokojen tím, že dosud zřejmě nebyla přijata žádná konkrétní opatření.

Jakým způsobem povede nová společná definice EU k iniciativám řešícím vážná zranění? Jak hodlá Komise určit, která opatření nejlépe zabraňují zraněním?

Kdy hodlá Komise stanovit cíl pro snížení počtu vážných zranění do roku 2020? Jak bude sledován pokrok (pokud jde o harmonogram, milníky a přezkum v polovině období)?

Kdy přijme Komise opatření na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu? Navrhne Komise příručku správných postupů pro poskytnutí ošetření na místě lidem zraněným při dopravních nehodách?

Předložení: 21.5.2013

Postoupení: 23.5.2013

Platné do: 30.5.2013