Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000061/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000061/2013

  Trafiksikkerhed 2011-2020 - den første milepæl på vej mod en kvæstelsesstrategi

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000061/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Brian Simpson
for Transport- og Turismeudvalget

Procedure : 2013/2670(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000061/2013
Indgivne tekster :
O-000061/2013 (B7-0211/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 27. september 2011 om europæisk trafiksikkerhed 2011–2020[1] Kommissionen til inden udgangen af 2011 at videreudvikle sine politiske retningslinjer om trafiksikkerhed til et fuldgyldigt handlingsprogram omfattende et detaljeret katalog over foranstaltninger og med en klar tidsramme for implementering. Parlamentet opfordrede navnlig til yderligere klare og målbare mål for en 40 %’s reduktion i antallet af personer, der lider alvorlige kvæstelser, baseret på en fælles definition.

I sit seneste arbejdsdokument fra tjenestegrenene om ”den første milepæl på vej mod en ulykkesstrategi” (SWD(2013)94), har Kommissionen fremlagt en oversigt over de hidtidige fremskridt på området. Disse består fortrinsvist af en aftale om en fælles definition af ”alvorlig kvæstelse” og en procedure for dataindsamling, som Udvalget om Transport og Turisme begge finder glædelige. Desværre foreslås der i dokumentet ingen konkrete foranstaltninger eller mål til reduktion af antallet af trafikkvæstede i EU.

I lyset af, at 1 500 000 mennesker hvert år kvæstes i trafikken i EU, heraf 300 000 alvorligt, finder Parlamentet det bekymrende, at der hidtil ikke er taget nogen konkrete skridt.

Hvordan vil den nye, fælles EU-definition føre til initiativer til imødegåelse af alvorlige kvæstelser? Hvordan vil Kommissionen indkredse de foranstaltninger, der bedst skal forhindre kvæstelser?

Hvornår vil Kommissionen opstille mål for reduktion af antallet af alvorlige kvæstelser pr. 2020? Hvordan vil fremskridtene blive fulgt (for så vidt angår tidsrammer, milepæle og midtvejsevalueringer)?

Hvornår vil Kommissionen træffe foranstaltninger til at beskytte sårbare brugere?  Agter Kommissionen at udarbejde en vejledning i bedste praksis om førstehjælp til tilskadekomne i trafikulykker?

Indgivet: 21.5.2013

Videresendt: 23.5.2013

Besvarelsesfrist: 30.5.2013