Parlamentin kysymys - O-000061/2013Parlamentin kysymys
O-000061/2013

  Liikenneturvallisuus 2011-2020 - ensimmäinen välitavoite kohti vahinkostrategiaa

Suullisesti vastattava kysymys O-000061/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Brian Simpson
Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Menettely : 2013/2670(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000061/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000061/2013 (B7-0211/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

27. syyskuuta 2011 antamassaan tieliikenneturvallisuutta 2011–2020 koskevassa päätöslauselmassa[1], Euroopan parlamentti kehotti komissiota laatimaan esitettyjen ehdotusten pohjalta vuoden 2011 loppuun mennessä kattavan toimintaohjelman, joka sisältää yksityiskohtaisia toimia ja selkeät aikataulut sekä välineitä toimien menestyksekkään toteutuksen arvioimiseksi ja väliarvioinnin. Parlamentti kehotti komissiota laatimaan myös uudet selkeät, ja mitattavissa olevat tieliikenteessä hengenvaarallisesti loukkaantuneiden henkilöiden lukumäärän 40 prosentilla vähentämistä koskevat tavoitteet.

Euroopan komission henkilöstön työasiakirjassa ”Ensimmäinen välitavoite kohti vahinkostrategiaa” (SWD(2013)94) komissio esittää arvioinnin siitä, miten tähän mennessä on edistytty. Arviointi sisältää ensisijaisesti ”vakavan vamman” ja tietojen keräämisprosessin yhteiset määritelmät, joita kumpaakin liikenne- ja matkailuvaliokunta pitää myönteisinä. Valitettavasti asiakirjassa ei kuitenkaan ehdoteta mitään EU:n maanteillä ja valtateillä loukkaantuneiden lukumäärän vähentämistä koskevia konkreettisia toimia eikä tavoitteita.

Parlamentti on huolissaan siitä, että mihinkään näkyviin konkreettisiin toimiin ei ole ryhdytty siitä huolimatta, että EU:n tieliikenteessä loukkaantuu vuosittain 1,5 miljoonaa henkilöä, joista 300 000 loukkaantuu vakavasti.

Millä tavalla uusi yhteinen EU:n määritelmä johtaa vakavien vammojen ehkäisemistä koskeviin aloitteisiin? Miten komissio aikoo määritellä toimet, joiden avulla vammoja voidaan välttää eniten?

Milloin komissio aikoo asettaa tavoitteet, jotka koskevat vakavien vammojen vähentämistä vuoteen 2020 mennessä? Miten edistymistä seurataan (aikataulun, välitavoitteiden ja keskivälin arvioinnin osalta)?

Koska komissio aikoo ryhtyä toimiin haavoittuvassa asemassa olevien suojelemiseksi? Koska komissio aikoo laatia parhaiden käytäntöjen oppaan liikenneonnettomuuksien uhreille annetavasta ensiavusta?

Jätetty: 21.5.2013

Välitetty: 23.5.2013

Määräaika: 30.5.2013