Parlementaire vraag - O-000061/2013Parlementaire vraag
O-000061/2013

  Verkeersveiligheid 2011-2020 - Eerste stappen op weg naar een strategie inzake letsels

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000061/2013
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Brian Simpson
namens de Commissie vervoer en toerisme

Procedure : 2013/2670(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000061/2013
Ingediende teksten :
O-000061/2013 (B7-0211/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In zijn resolutie van 27 september 2011 over de verkeersveiligheid in Europa 2011-2020[1] dringt het Parlement er bij de Commissie op aan haar beleidsoriëntaties vóór het einde van 2011 uit te werken tot een volwaardig actieprogramma met daarin een gedetailleerd pakket maatregelen met heldere tijdsschema's voor de toepassing ervan. Het Parlement hamert met name op het belang van het terugdringen met 40% van het aantal levensgevaarlijk gewonde slachtoffers op basis van een geharmoniseerde definitie.

In het onlangs gepubliceerde werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "De eerste mijlpaal op weg naar een strategie inzake letsels en eerste hulp bij ongevallen" (SWD(2013)94) geeft de Commissie een overzicht van de vooruitgang die tot nu toe op dit gebied is geboekt. Het betreft hoofdzakelijk overeenstemming over een gemeenschappelijke definitie van 'ernstig letsel' en een procedure voor het verzamelen van gegevens. Beide elementen worden door de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement toegejuicht. Helaas bevat het document evenwel geen voorstellen voor concrete maatregelen of streefcijfers voor het terugdringen van het aantal mensen dat jaarlijks in de EU bij verkeersongelukken gewond raakt.

Gezien het feit dat elk jaar 1,5 miljoen mensen in de EU bij verkeersongelukken gewond raken (waarvan 300 000 ernstig) vindt het Parlement het verontrustend dat tot nu toe ogenschijnlijk geen concrete actie is ondernomen.

Hoe gaat de nieuwe gemeenschappelijke EU-definitie worden omgezet in initiatieven die het aantal ernstig gewonden terugdringen? Hoe gaat de Commissie de meest doeltreffende maatregelen in kaart brengen?

Wanneer gaat de Commissie een doelstelling vaststellen voor het (vóór het einde van 2020) terugdringen van het aantal mensen dat elk jaar ernstig gewond raakt bij verkeersongelukken? Hoe gaat de vooruitgang worden gemeten (tijdschema, benchmarks, tussentijdse evaluatie)?

Wanneer gaat de Commissie maatregelen nemen voor het beschermen van kwetsbare weggebruikers? Gaat de Commissie een handboek ontwikkelen met goede praktijken op het gebied van medische zorg voor slachtoffers op de plaats van het ongeluk?

Ingediend: 21.5.2013

Doorgezonden: 23.5.2013

Uiterste datum beantwoording: 30.5.2013