Pytanie poselskie - O-000061/2013Pytanie poselskie
O-000061/2013

  Bezpieczeństwo ruchu drogowego w latach 2011-2020 - pierwsze etapy strategii zapobiegania obrażeniom

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000061/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Brian Simpson
Komisji Transportu i Turystyki

Procedura : 2013/2670(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000061/2013
Teksty złożone :
O-000061/2013 (B7-0211/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W swojej rezolucji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie w latach 2011–2020[1] Parlament wezwał Komisję, by do końca 2011 r. rozwinęła swoje założenia polityczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w pełnowartościowy program działania, który będzie obejmował szczegółowy katalog środków z jasno określonym harmonogramem ich wdrożenia. Parlament wezwał w szczególności do ustanowienia kolejnych jasno określonych i mierzalnych celów zmniejszenia liczby osób z obrażeniami zagrażającymi życiu o 40 % w oparciu o jednolitą definicję.

W niedawnym dokumencie roboczym zatytułowanym „Etap pierwszy strategii zapobiegania obrażeniom” (SWD(2013)94) Komisja przedstawiła dotychczasowe postępy w tym obszarze. Do głównych osiągnięć należą uzgodnienie wspólnej definicji „poważnego obrażenia” oraz procedura gromadzenia danych. Komisja Transportu i Turystyki odniosła się przychylnie do obu tych kroków. Niestety w ww. dokumencie nie zaproponowano żadnych konkretnych środków lub celów dotyczących zmniejszenia liczby osób odnoszących obrażenia na drogach UE.

Mając na uwadze fakt, że co roku na unijnych drogach rannych zostaje 1 500 000 osób, z tego 300 000 odnosi poważne obrażenia, Parlament wyraża zaniepokojenie, że jak się wydaje, dotychczas nie podjęto żadnych konkretnych działań.

Jak nowa wspólna definicja unijna przyczyni się do powstania inicjatyw umożliwiających zajęcie się kwestią poważnych obrażeń? Jak Komisja określi środki, które w najlepszy sposób przyczyniają się do zapobiegania obrażeniom?

Kiedy Komisja określi cel zmniejszenia liczby poważnych obrażeń do 2020 r.? Jak będzie monitorowany postęp (odnośnie harmonogramu, poszczególnych etapów, przeglądu śródokresowego)?

Kiedy Komisja podejmie środki na rzecz ochrony szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego? Czy Komisja sporządzi podręcznik najlepszych praktyk w dziedzinie doraźnej opieki medycznej dla osób rannych w wypadkach drogowych?

Przedłożone: 21.5.2013

Przekazane: 23.5.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 30.5.2013