Parlamentsfråga - O-000061/2013Parlamentsfråga
O-000061/2013

  Trafiksäkerhet 2011-2020 - de första milstolparna i arbetet för en skadestrategi

Fråga för muntligt besvarande O-000061/2013
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Brian Simpson
för utskottet för transport och turism

Förfarande : 2013/2670(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000061/2013
Ingivna texter :
O-000061/2013 (B7-0211/2013)
Omröstningar :
Antagna texter :

I sin resolution av den 27 september 2011 om europeisk trafiksäkerhet 2011–2020[1] uppmanade parlamentet kommissionen att till slutet av 2011 ha vidareutvecklat sina politiska riktlinjer till ett fullvärdigt åtgärdsprogram som omfattar en detaljerad åtgärdskatalog med tydliga tidsplaner för genomförande. Parlamentet efterlyste särskilt fler tydliga och mätbara mål för att minska antalet personer som får livshotande skador med 40 procent, på grundval av en EU-omfattande enhetlig definition.

Kommissionen lade nyligen fram ett arbetsdokument om de första milstolparna i arbetet för en ny skadestrategi (SWD(2013)94) med en översikt över de framsteg som gjorts hittills. Framstegen består huvudsakligen i en överenskommelse om en gemensam definition av allvarliga skador och ett förfarande för uppgiftsinsamling, två insatser som TRANutskottet välkomnar. Tyvärr innehåller dokumentet dock inga konkreta åtgärder och mål för att minska antalet skadade på EU:s vägar.

Med tanke på att 1 500 000 människor årligen rapporteras skadade på EU:s vägar, varav 300 000 allvarligt, anser parlamentet att bristen på konkreta åtgärder hittills är ett problem.

Hur kommer den nya EUdefinitionen att leda till initiativ för att ta itu med problemet med allvarliga skador? Hur tänker kommissionen fastställa vilka åtgärder som har bäst skademinskande effekt?

När tänker kommissionen fastställa ett mål för att minska de allvarliga skadorna till 2020? Hur kommer framstegen att övervakas (tidsplan, milstolpar, halvtidsutvärdering)?

När kommer kommissionen att vidta åtgärder för att skydda de mer sårbara trafikanterna? Kommer kommissionen att utarbeta en handbok för bästa praxis avseende vård av skadade på olycksplatsen?

Ingiven: 21.5.2013

Vidarebefordrad: 23.5.2013

Sista svarsdag: 30.5.2013