Διαδικασία : 2013/2681(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000064/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000064/2013 (B7-0212/2013)

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 10
CRE 04/07/2013 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 224kWORD 55k
31 Μαΐου 2013
O-000064/2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000064/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová


  Θέμα:  Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112: μη εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 και του άρθρου 26 της οδηγίας 2009/136/ΕΚ

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 5 Ιουλίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (P7_TA(2011)0306). Στο ψήφισμα αυτό υπογραμμιζόταν η ανάγκη να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή και προώθηση του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και ζητείτο από την Επιτροπή να λάβει μια σειρά ειδικών μέτρων σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ.

Τα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/136/ΕΚ της Επιτροπής είναι μέχρι στιγμής ανεπαρκή. Για παράδειγμα, δεν έχουν οριστεί κριτήρια ακρίβειας ή αξιοπιστίας όσον αφορά τον εντοπισμό του καλούντος όπως απαιτείται από το άρθρο 26 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/136/ΕΚ. Επιπλέον, παρά το χαμηλό και στάσιμο ποσοστό ενημέρωσης σχετικά με τον αριθμό κλήσης 112 (μόνο το 27% των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν την ύπαρξή του), δεν έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος της ελλιπούς ενημέρωσης των πολιτών μας. Εκτός αυτού, μεγάλο μέρος ατόμων με αναπηρία εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στον αριθμό κλήσης 112 , παρόλο που είχε ζητηθεί να εξασφαλιστεί η προσιτότητά του στην οδηγία 2009/136/ΕΚ, το ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011 και τη γραπτή δήλωση 0035/2011 της 12ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την ανάγκη ευπρόσιτων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112.

Στο πλαίσιο του αιτήματος που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του, πότε προτίθεται η Επιτροπή να χορηγήσει στο Κοινοβούλιο λεπτομερές σχέδιο δράσης (συμπεριλαμβανομένων των πόρων και του χρονοδιαγράμματος);

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στα εξής:

     στην εποικοδομητική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον αριθμό κλήσης 112 και τα μέτρα στήριξης προς τα κράτη μέλη για σκοπούς διαφήμισης και για εκστρατείες ευαισθητοποίησης (άρθρο 26 παράγραφος 6),

     στην ανάπτυξη υποχρεωτικών κριτηρίων ακρίβειας και αξιοπιστίας ώστε να παρέχονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος (άρθρο 26 παράγραφοι 5 και 7),

     στον καθορισμό ουσιαστικών απαιτήσεων αξιοπιστίας και ποιότητας, καθώς και κυρίων δεικτών επιδόσεων (ΚΔΕ) για ολόκληρη την αλυσίδα της υπηρεσίας 112 (ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011),

     στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην υπηρεσία 112 με τη χρήση τεχνολογιών επόμενης γενιάς (άρθρο 26 παράγραφος 4 και ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011),

     στην εφαρμογή ενός «αντίστροφου συστήματος 112» για την ειδοποίηση των πολιτών σε περίπτωση επικείμενων μειζόνων περιστατικών (ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011).

Κατάθεση: 31.5.2013

Διαβίβαση: 4.6.2013

Λήξη προθεσμίας: 11.6.2013

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου