Menetlus : 2013/2681(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000064/2013

Esitatud tekstid :

O-000064/2013 (B7-0212/2013)

Arutelud :

PV 04/07/2013 - 10
CRE 04/07/2013 - 10

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 214kWORD 34k
31. mai 2013
O-000064/2013

Suuliselt vastatav küsimus O-000064/2013

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová


  Teema:  Euroopa hädaabinumber 112: Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni ning direktiivi 2009/136/EÜ artikli 26 rakendamata jätmine

 Vastus täiskogul 

5. juulil 2011. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni universaalteenuse ja hädaabinumbri 112 kohta (P7_TA(2011)0306). Selles resolutsioonis rõhutati vajadust teha suuremaid jõupingutusi kogu ELi hõlmava hädaabinumbri 112 rakendamisel ja tutvustamisel ning kutsuti komisjoni üles võtma direktiivi 2009/136/EÜ alusel mitmeid erimeetmeid.

Komisjoni tegevus direktiivi 2009/136/EÜ rakendamisel on seni olnud ebapiisav. Näiteks ei ole määratletud direktiivi 2009/136/EÜ artikli 26 lõikes 5 nõutavaid helistaja asukoha kohta pakutava teabe täpsuse ja usaldusväärsuse kriteeriume. Lisaks ei ole vaatamata jätkuvalt väga madalale teadlikkusele hädaabinumbri 112 kohta (vaid 27% ELi kodanikest teavad selle olemasolust) tehtud märkimisväärseid jõupingutusi kodanike puuduliku teavitamise probleemiga tegelemiseks. 112 on endiselt kättesaamatu enamikule puuetega inimestest, kuigi kättesaadavuse nõue on kehtestatud direktiivis 2009/136/EÜ, 5. juuli 2011. aasta resolutsioonis ning 12. septembri 2011. aasta kirjalikus deklaratsioonis 0035/2011 vajaduse kohta 112 hädaabiteenuste kättesaadavuse järele.

Küsime seoses ülalmainitud resolutsioonis väljendatud parlamendi taotlusega, millal edastab komisjon parlamendile üksikasjaliku tegevuskava (kaasa arvatud vahendid ja ajakava)?

Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmistele punktidele:

     kodanikele hädaabinumbri 112 kohta mõjusa teabe edastamine ning liikmesriikidele reklaami- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniate jaoks toetusmeetmete (artikli 26 lõige 6) pakkumine,

     kohustuslike täpsuse ja usaldusväärsuse kriteeriumide koostamine helistaja asukoha teabe kohta, mis edastatakse hädaabiteenistustele (artikli 26 lõiked 5 ja 7),

     usaldusväärsuse ja kvaliteedinõuete ning kogu 112 teenuseahelale tulemuslikkuse põhinäitajate kehtestamine (5. juuli 2011. aasta resolutsioon),

     uue põlvkonna 112 tehnoloogiate abil hädaabinumbri 112 kättesaadavaks tegemine puuetega inimestele (artikli 26 lõige 4 ning 5. juuli 2011. aasta resolutsioon),

     „tagasipööratud 112 süsteemi” loomine, mis teavitab kodanikke lähenevatest tõsistest vahejuhtumitest (5. juuli 2011. aasta resolutsioon).

Esitatud: 31.5.2013

Edastatud: 4.6.2013

Vastuse tähtaeg: 11.6.2013

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika