Menettely : 2013/2681(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000064/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000064/2013 (B7-0212/2013)

Keskustelut :

PV 04/07/2013 - 10
CRE 04/07/2013 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 213kWORD 32k
31. toukokuuta 2013
O-000064/2013

Suullisesti vastattava kysymys O-000064/2013

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová


  Aihe:  Eurooppalainen hätänumero 112: parlamentin 5. heinäkuuta 2011 antaman päätöslauselman ja direktiivin 2009/136/EY 26 artiklan täytäntöönpanon laiminlyönti

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Parlamentti hyväksyi 5. heinäkuuta 2011 päätöslauselman yleispalvelusta ja hätänumerosta 112 (P7_TA(2011)0306). Päätöslauselmassa korostettiin tarvetta tehostaa toimia unionin laajuisen hätänumeron 112 täytäntöönpanemiseksi ja edistämiseksi ja kehotettiin komissiota ryhtymään direktiivin 2009/136/EY mukaisiin erityistoimiin.

Toistaiseksi komissio ei ole edistynyt riittävästi direktiivin 2009/136/EY täytäntöönpanossa. Esimerkiksi direktiivin 26 artiklan 5 kohdassa edellytettyjä soittajan sijaintitietojen täsmällisyyttä ja luotettavuutta koskevia perusteita ei ole määritetty. Lisäksi tietoisuus hätänumerosta 112 pysyy sitkeästi erittäin alhaisena (vain 27 prosenttia unionin kansalaisista tietää sen olemassaolosta), mutta mihinkään mainittaviin toimiin ei ole ryhdytty, jotta olisi mahdollista korjata tämä tilanne, jossa kansalaisille tiedottaminen on puutteellista. Vammaisten henkilöiden enemmistö ei myöskään voi käyttää esteettömästi hätänumeroa 112, vaikka sen esteettömyyttä vaadittiin direktiivissä 2009/136/EY, 5. heinäkuuta 2011 annetussa päätöslauselmassa ja 12. syyskuuta 2011 annetussa kirjallisessa kannanotossa 0035/2011 esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen.

Kun otetaan huomioon parlamentin edellä mainitussa päätöslauselmassa esittämä vaatimus, haluamme tietää, milloin komissio antaa parlamentille yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman (resurssit ja aikataulu mukaan luettuna).

Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

     vaikuttavien, hätänumeroa koskevien tietojen tarjoaminen kansalaisille hätänumerosta 112 ja tukitoimien tarjoaminen jäsenvaltioille tiedotus- ja valistuskampanjoja varten (26 artiklan 6 kohta)

     pakollisten täsmällisyyttä ja luotettavuutta koskevien perusteiden laatiminen, jotta hätäkeskukset saavat soittajan sijaintitiedot (26 artiklan 5 ja 7 kohta)

     merkityksellisten luotettavuus- ja laatuvaatimusten sekä keskeisten suoritusindikaattoreiden asettaminen hätänumeron 112 koko palveluketjulle (5. heinäkuuta 2011 annettu päätöslauselma)

     vammaisten henkilöiden esteettömät mahdollisuudet käyttää seuraavan sukupolven hätänumero 112 – teknologiaa (26 artiklan 4 kohta ja 5. heinäkuuta 2011 annettu päätöslauselma)

     ”käänteisen 112-järjestelmän” toteuttaminen kansalaisten varoittamiseksi uhkaavista suuronnettomuuksista (5. heinäkuuta 2011 annettu päätöslauselma).

Jätetty: 31.5.2013

Välitetty: 4.6.2013

Määräaika: 11.6.2013

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö