Eljárás : 2013/2681(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000064/2013

Előterjesztett szövegek :

O-000064/2013 (B7-0212/2013)

Viták :

PV 04/07/2013 - 10
CRE 04/07/2013 - 10

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 220kWORD 51k
2013. május 31.
O-000064/2013

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000064/2013

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 115. cikke

Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová


  Tárgy:  A 112-es európai segélyhívószám: a Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása és a 2009/136/EK irányelv 26. cikke végrehajtásának elmulasztása

 Válasz a plenáris ülésen 

2011. július 5-én a Parlament az egyetemes szolgáltatásra és a 112-es segélyhívószámra vonatkozó állásfoglalást fogadott el (P7_TA(2011)0306). Az állásfoglalás hangsúlyozta, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az Unió egész területén elérhető 112-es segélyhívószám alkalmazása és népszerűsítése érdekében, és felhívta a Bizottságot a 2009/136/EK irányelvben foglalt konkrét intézkedések megtételére.

A Bizottságnak a 2009/136/EK irányelv végrehajtásában elért eddigi eredményei nem kielégítőek. Nem határozott meg például a 2009/136/EK (26. cikk (5)) irányelvben előírtak szerint a hívó fél tartózkodási helyére vonatkozó információ pontosságával és megbízhatóságával kapcsolatos kritériumokat. Annak ellenére, hogy a 112-es segélyhívószám ismertsége változatlanul alacsony (az uniós polgárok csupán 27%-a tud a szám létezéséről), nem történtek említésre méltó erőfeszítések a polgárok hiányos ismereteinek orvoslása érdekében. A 112-es segélyhívó a fogyatékossággal élők többsége számára továbbra sem hozzáférhető, noha a hozzáférés biztosítását kéri a 2009/136/EK irányelv, a 2011. július 5-i állásfoglalás, valamint a hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségességéről szóló, 2011. szeptember 12-i, 0035/2011. számú írásbeli nyilatkozat is.

Tekintettel a Parlament fenti állásfoglalásában megfogalmazottak szerinti kérésére, mikor készít a Bizottság a Parlament számára részletes cselekvési tervet (a források és az ütemezés ismertetésével együtt)?

Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

     a 112-es segélyhívószámra vonatkozó érdemi tájékoztatás a polgárok számára, valamint a tagállamok reklám- és népszerűsítő kampányait támogató intézkedések (26. cikk (6) bekezdése),

     a segélyhívó szolgáltatásoknak nyújtott, a hívó fél tartózkodási helyére vonatkozó információ pontosságának és megbízhatóságának kritériumával kapcsolatos kötelezettség kialakítása (26. cikk (5) bekezdése és 26. cikk (7) bekezdése),

     ésszerű megbízhatósági és minőségi követelmények, illetve fő teljesítménymutatók (KPI) megállapítása a teljes 112-es szolgáltatásláncra vonatkozóan (2011. július 5-i állásfoglalás),

     a 112-es hívószám hozzáférhetőségének biztosítása fogyatékossággal élők számára a 112-es segélyhívó új generációs technológiáinak segítségével (a 2011. július 5-i állásfoglalás 26. cikkének (4) bekezdése),

     a polgárokat küszöbön álló súlyos eseményekről tájékoztató, „fordított 112-es rendszer” megvalósítása (2011. július 5-i állásfoglalás).

Előterjesztve: 31.5.2013

Továbbítva: 4.6.2013

A válaszadás határideje: 11.6.2013

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat