Procedură : 2013/2681(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000064/2013

Texte depuse :

O-000064/2013 (B7-0212/2013)

Dezbateri :

PV 04/07/2013 - 10
CRE 04/07/2013 - 10

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 218kWORD 33k
31 mai 2013
O-000064/2013

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000064/2013

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová


  Subiect:  Numărul european de urgență 112: nepunerea în aplicare a rezoluției Parlamentului din 5 iulie 2011 și a articolului 26 din Directiva 2009/136/CE

 Răspuns în plen 

La data de 5 iulie 2011, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la serviciul universal și la numărul pentru apeluri de urgență 112 (P7_TA(2011)0306). Această rezoluție a subliniat necesitatea unor eforturi mai mari în punerea în aplicare și promovarea numărului pentru apeluri de urgență valabil în întreaga UE, 112, și a solicitat Comisiei să ia o serie de măsuri specifice în temeiul Directivei 2009/136/CE.

Progresele înregistrate de către Comisie în punerea în aplicare a Directivei 2009/136/CE au fost, până în momentul de față, insuficiente.  De exemplu, nu au fost definite niciun fel de criterii de acuratețe sau de fiabilitate pentru localizarea apelantului, astfel cum a fost solicitat în articolul 26 alineatul (5) din Directiva 2009/136/CE. În plus, în pofida unui grad de conștientizare redus și stagnant cu privire la existența numărului 112 (doar 27% dintre cetățenii UE știu de existența acestuia), nu au fost depuse eforturi demne de menționat pentru a aborda aspectul legat de informarea lacunară a cetățenilor noștri. Numărul 112 rămâne, de asemenea, inaccesibil pentru majoritatea persoanelor cu handicap, deși accesibilitatea a fost solicitată în Directiva 2009/136/CE, în rezoluția din 5 iulie 2011 și în declarația scrisă 0035/2011 din 12 septembrie 2011 privind necesitatea unui serviciu de urgență 112 accesibil.

În ceea ce privește solicitarea Parlamentului exprimată în rezoluția sa susmenționată, când intenționează Comisia să prezinte Parlamentului un plan detaliat de acțiune (inclusiv resursele și calendarul)?

O atenție deosebită ar trebui acordată, în special, următoarelor elemente:

     furnizării de informații semnificative cetățenilor cu privire la numărul 112 și de măsuri de sprijin statelor membre pentru campanii publicitare și de sensibilizare a publicului [articolul 26 alineatul (6)],

     elaborării criteriilor obligatorii de acuratețe și fiabilitate pentru furnizarea informațiilor de localizare a apelantului către serviciile de urgență [articolul 26 alineatul (5) și articolul 26 alineatul (7)],

     stabilirii unor cerințe semnificative privind fiabilitatea și calitatea, precum și a indicatorilor-cheie de performanță pentru întreg lanțul de servicii 112 (rezoluția din 5 iulie 2011),

     accesibilității numărului 112 pentru persoanele cu handicap prin utilizarea tehnologiilor de nouă generație privind serviciul 112 [articolul 26 alineatul (4) și rezoluția din 5 iulie 2011],

     punerii în aplicare a unui sistem „112 invers” care să avertizeze cetățenii cu privire la incidente iminente majore (rezoluția din 5 iulie 2011).

Depunere: 31.5.2013

Trimisă: 4.6.2013

Termen pentru răspuns: 11.6.2013

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate