Förfarande : 2013/2681(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000064/2013

Ingivna texter :

O-000064/2013 (B7-0212/2013)

Debatter :

PV 04/07/2013 - 10
CRE 04/07/2013 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 217kWORD 34k
31 maj 2013
O-000064/2013

Fråga för muntligt besvarande O-000064/2013

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti, Monika Flašíková Beňová


  Angående:  Det europeiska larmnumret 112: bristande genomförande av Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 och artikel 26 i direktiv 2009/136/EG

 Svar i kammaren 

Den 5 juli 2011 antog Europaparlamentet en resolution om samhällsomfattande tjänster och larmnumret 112 (P7_TA(2011)0306). I resolutionen framhölls behovet av större ansträngningar för att genomföra och främja 112 som det EU-täckande larmnumret, och kommissionen uppmanades att vidta flera specifika åtgärder i enlighet med direktiv 2009/136/EG.

Kommissionen har hittills inte lyckats genomföra direktiv 2009/136/EG på ett tillfredsställande sätt. Till exempel har man inte definierat kriterier för korrekthet och tillförlitlighet när det gäller varifrån samtalet kommer, så som krävs i artikel 26.5 i direktiv 2009/136/EG. Dessutom har inga nämnvärda ansträngningar gjorts för att åtgärda den bristfälliga informationen till allmänheten, trots att medvetenheten om larmnumret 112 är mycket låg och inte ökar (endast 27 procent av EU-medborgarna vet om att det existerar). För de flesta personer med funktionsnedsättning är 112 fortfarande otillgängligt, trots kravet på tillgänglighet i direktiv 2009/136/EG, i resolutionen av den 5 juli 2011 samt i den skriftliga förklaringen 35/2011 av den 12 september 2011 om behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster.

När kommer kommissionen att ge parlamentet en utförlig handlingsplan (omfattande resurser och tidtabell), med hänsyn till parlamentets krav enligt den ovannämnda resolutionen?

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt

     verkningsfull information till allmänheten om larmnumret 112 och stöd till medlemsstaterna för informations- och upplysningskampanjer (artikel 26.6),

     de obligatoriska kriterierna för korrekthet och tillförlitlighet när det gäller information till larmtjänsten om varifrån samtalet kommer (artikel 26.5 och 26.7),

     meningsfulla krav på tillförlitlighet och kvalitet samt resultatindikatorer för hela 112tjänstekedjan (resolutionen av den 5 juli 2011),

     tillgång till 112 för personer med funktionsnedsättning med hjälp av nästa generations teknik för 112 (artikel 26.4 och resolutionen av den 5 juli 2011),

     ett ”omvänt 112”-system för att varna allmänheten för större hotande olyckor (resolutionen av den 5 juli 2011).

Ingiven: 31.5.2013

Vidarebefordrad: 4.6.2013

Sista svarsdag: 11.6.2013

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy