Парламентарен въпрос - O-000065/2013Парламентарен въпрос
O-000065/2013

Забавяне от страна на Комисията на приемането на предложенията за финансовите услуги

Въпрос с искане за устен отговор O-000065/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sharon Bowles
от името на Комисия по икономически и парични въпроси

Процедура : 2013/2658(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000065/2013
Внесени текстове :
O-000065/2013 (B7-0209/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

През настоящия законодателен мандат бяха представени значителен брой предложения на Комисията относно финансовите услуги, по-специално в отговор на финансовата криза, а освен това преди края на настоящия мандат през 2014 г. се очаква внасянето на няколко важни законодателни предложения.

Предложенията на Комисията обаче бяха представени на Парламента и на Съвета много по-късно, отколкото се предвиждаше първоначално. Такъв беше по-специално случаят с предложението „Омнибус ІІ“, което закъсня с 15 месеца, и с предложението за директива относно възстановяването и оздравяването на кредитни институции и инвестиционни дружества, което бе представено около година по-късно от предвиденото.

Днес комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент е изключително загрижена поради забавянето от страна на Комисията на приемането на определени законодателни предложения относно финансовите услуги. По-специално Комисията все още не е приела предложението за директива относно законодателството в областта на ценните книжа, първоначално предвидено за 2010 г., и преразглеждането на Директивата за платежните услуги, срокът за което беше 1 ноември 2012 г.

Бихме желали Комисията да изясни своите намерения по отношение на двете посочени по-горе предложения и по-специално да посочи:

  дали вече е приключено изготвянето на оценките на въздействието и ако не, кога се очаква то да бъде приключено;

  какви са причините за забавянето на представянето на тези законодателни предложения; и

  за кога планира Комисията приемането на съответните предложения.

Внесен: 31.5.2013

Предаден: 4.6.2013

Краен срок за отговор: 11.6.2013