Parlamendi esitatud küsimus - O-000070/2013Parlamendi esitatud küsimus
O-000070/2013

  Laimamise eest kriminaalkaristuse määramise kaotamine

18.6.2013

Suuliselt vastatav küsimus O-000070/2013
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Licia Ronzulli, Joseph Daul, Giovanni La Via, Salvatore Iacolino, Carlo Fidanza, Salvatore Tatarella, Georgios Koumoutsakos, Amalia Sartori, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxela, Verónica Lope Fontagné, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Cancian, Paul Rübig, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sergio Berlato, Clemente Mastella, Jean Roatta, Crescenzio Rivellini, Fabrizio Bertot, David Casa, Roberta Metsola, Paolo Bartolozzi, Raffaele Baldassarre, Aldo Patriciello, Iva Zanicchi, Antonello Antinoro, Marco Scurria, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Leszek Wałęsa, Axel Voss, Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas, Gino Trematerra, Anja Weisgerber, Cristiana Muscardini, Oreste Rossi, Sabine Verheyen, Erminia Mazzoni, Dominique Riquet, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Franck Proust

Paljud Euroopa Liidu liikmesriigid kohaldavad ikka veel laimamise suhtes õigusnorme, mis võimaldavad määrata liiga karme karistusi. Prantsusmaal on näiteks ette nähtud vanglakaristus juhul, kui kaebuse esitaja kuulub teatavasse seadusega kehtestatud kategooriasse, ning see põhjustab ränka diskrimineerimist ja loob kodanike au kaitsmisel kahesuguse süsteemi. Saksamaal on laimamise eest ette nähtud vabadusekaotus kuni viieks aastaks ja Hispaanias kuni kaheks aastaks. Viimastel kuudel on Itaalias määratud vabadusekaotus kahele toimetajale, kes mõisteti süüdi laimamises või järelevalve tegemata jätmises. Toimetaja Alessandro Sallustile määrati 26. septembril 2012. aastal 14kuuline vanglakaristus laimamise eest ning samas mõisteti 23. mail 2013. aastal toimetaja Giorgio Mulèle 8kuuline vanglakaristus ilma tingimisi karistamise võimaluseta selle eest, et ta ei teostanud järelevalvet, samuti määrati ajakirjanikele Andrea Marcenarole ja Riccardo Arenale üheaastane vangistus. OSCE ajakirjandusvabaduse eest vastutav esindaja Dunja Mijatović kinnitas 29. mail 2013, et ka Itaalias tuleb kiiresti reformida seadusi nii, et laimamise eest enam kriminaalkorras ei karistata. Mijatović rõhutas ühtlasi, et kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas ei tohiks kedagi vangi panna selle eest, mida ta kirjutab. Euroopa Inimõiguste Kohus on mitmel korral samas asjas teinud otsuse, et laimamise eest vanglakaristuse mõistmine ei ole proportsionaalne ja see kahjustab demokraatlikku ühiskonda, ning Mijatović tuletas meelde, et tsiviilkohtud on pädevad mõistma õigust neile, kes leiavad, et nende mainet on kahjustatud. Laimamise eest vanglakaristuse määramine takistab sõnavabaduse põhimõtte täielikku rakendamist, mis mõjutab oluliselt teabe edastamise tõhusust ja terviklikkust kogu Euroopas.

Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon eelnevat arvesse võttes kasutada selleks, et teadvustada liikmesriikidele, kui oluline on võtta selles valdkonnas vastu tasakaalustatud õigusnormid, millega on võimalik tagada täielik sõnavabadus, kodanike õigus saada teavet ning samas tagada asjaomaste poolte au kaitsmine? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta selleks, et liikmesriigid saaksid ise vastu võtta ühised suunised laimamise eest kriminaalkorras karistuse määramise kaotamiseks?

Esitatud: 18.6.2013

Edastatud: 20.6.2013

Vastuse tähtaeg: 27.6.2013