Procedura : 2013/2876(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000083/2013

Teksty złożone :

O-000083/2013 (B7-0511/2013)

Debaty :

PV 08/10/2013 - 15
CRE 08/10/2013 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 203kWORD 31k
10 lipca 2013
O-000083/2013

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000083/2013

do Rady

art. 115 Regulaminu PE

Roberta Angelilli, Mikael Gustafsson, Antonyia Parvanova, Sonia Alfano, Martina Anderson, Francesca Barracciu, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Sergio Berlato, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Emine Bozkurt, Jerzy Buzek, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Rachida Dati, Francesco De Angelis, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Satu Hassi, Nadja Hirsch, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Edward McMillan-Scott, Roberta Metsola, Willy Meyer, Louis Michel, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Rolandas Paksas, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Aldo Patriciello, Sirpa Pietikäinen, Jacek Protasiewicz, Evelyn Regner, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Amalia Sartori, Helmut Scholz, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rebecca Taylor, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, Giommaria Uggias, Oldřich Vlasák, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tadeusz Zwiefka, Doris Pack, Marco Scurria, Othmar Karas, Gianni Pittella


  Przedmiot:  Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (konwencja stambulska): aktualna sytuacja i działania, które należy podjąć

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) została otwarta do podpisu w Stambule w dniu 11 maja 2011 r. Jest to pierwszy europejski instrument prawny ustanawiający obszerne ramy prawne na rzecz ochrony kobiet przed wszelkimi formami przemocy. Warto odnotować, że konwencja ta nie dotyczy wyłącznie kobiet. Strony konwencji zachęca się także do stosowania jej ram prawnych w stosunku do dzieci, mężczyzn i osób starszych narażonych na przemoc domową.

Konwencja wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez 10 państw, przy czym 8 z nich musi należeć do państw członkowskich Rady Europy. Obecnie konwencję podpisało 26 państw, a ratyfikowało ją 5 (w tym zaledwie 2 państwa członkowskie UE).

Biorąc pod uwagę, że walka z wszelkimi formami przemocy wobec kobiet i dziewcząt to jeden z priorytetów UE, czy Rada może stwierdzić:

  jakie kroki lub środki można podjąć, aby doprowadzić do szybszego podpisania i ratyfikacji konwencji przez państwa członkowskie UE oraz samą Unię Europejską?

  jakie środki można zastosować, by do zwalczania przemocy wobec kobiet wykorzystać strukturę „sześciu P” (policy, prevention, protection, prosecution, provision, partnership – polityka, zapobieganie, ochrona, oskarżenie, zabezpieczenie, partnerstwo), której zastosowania Parlament Europejski domagał się przy wielu sposobnościach?

  jakie środki zmierzające do opracowania skutecznych i spójnych inicjatyw można podjąć, by wesprzeć państwa członkowskie w walce z przemocą wobec kobiet oraz tworzeniu sieci i nawiązywaniu komunikacji między krajowymi władzami, aby zapewnić postęp w tym obszarze?

Przedłożone: 10.7.2013

Przekazane: 11.7.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 1.8.2013

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności