Parlementaire vraag - O-000089/2013Parlementaire vraag
O-000089/2013

  rechtsstaat en mensenrechten in Rusland (in het bijzonder met betrekking tot vreemdelingenhaat en homofobie)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000089/2013
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen, Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Procedure : 2013/2836(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000089/2013
Ingediende teksten :
O-000089/2013 (B7-0506/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het Europees Parlement blijft voorstander van de verdere uitdieping en ontwikkeling van de betrekkingen met Rusland op basis van een gedeeld en wederzijds engagement voor wat de democratie, rechtsstaat en mensenrechten betreft. Het maakt zich niettemin ernstig zorgen over Rusland groeiende veronachtzaming van deze cruciale beginselen.

Sinds de goedkeuring van verscheidene wetten ter beperking van de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging – met name de wet inzake 'buitenlandse agenten' en de federale en regionale 'antipropagandawetten' – maken talrijke organisaties melding van een toename van het aantal gewelddadige xeno- en homofobische aanvallen. Op het internet zijn er honderden video's vol zinloos geweld opgedoken waarin te zien is hoe ultranationalistische groeperingen lhbt'ers (onder wie tieners), migranten en personen die deel uitmaken van etnische minderheden in elkaar slaan en martelen. Verscheidene groeperingen hebben schokkende video-opnames van verregaande vernederingen, afranselingen en folteringen op Russische socialemediasites geplaatst.

Russische ngo's die deze ernstige overtredingen in het oog houden, dreigen momenteel als gevolg van een proactieve campagne te worden opgedoekt. Ngo's en civiele en politieke activisten die de mensenrechten van vrouwen, jongeren, etnische minderheden, migranten en lhbt'ers verdedigen, zijn het slachtoffer van intimidatie en bedreigingen door burgerwachten en door de politie. Er bestaat ruimschoots bewijs van oneerlijke rechtszaken waarin organisaties zoals het 'Side-by-Side' lhbt-filmfestival veroordeeld zijn tot het betalen van boetes en gedwongen opdoeking. De ngo 'Coming Out' uit Sint-Petersburg kreeg uit hoofde van de wet inzake 'buitenlandse agenten' de maximumboete opgelegd; een hogere rechtbank verklaarde dit vonnis later weliswaar nietig maar de dreiging van politiecontroles blijft bestaan. Andere organisaties kunnen hun activiteiten alleen voortzetten als ze zich aanmelden als 'buitenlandse agenten', waardoor ze echter onderworpen worden aan belemmerende wettelijke verplichtingen.

  Op welke manier heeft de Commissie gevolg gegeven aan de resolutie van het Parlement van 13 juni 2013 over de rechtsstaat in Rusland?

  Op welke manier zijn de Russische leiders tijdens de topbijeenkomst EU-Rusland in juni in Jekaterinenburg en tijdens de G20-top in Sint-Petersburg in september over deze kwesties aangesproken?

  Op welke manier is de Commissie van plan de bezorgdheid van ngo's over de mensenrechten en de rechtsstaat in Rusland verder ter sprake te brengen?

Ingediend: 11.9.2013

Doorgezonden: 13.9.2013

Uiterste datum beantwoording: 20.9.2013