Parlamentin kysymys - O-000091/2013Parlamentin kysymys
O-000091/2013

    Kastijärjestelmään perustuva syrjintä

  Suullisesti vastattava kysymys O-000091/2013
  komissiolle
  työjärjestyksen 115 artikla
  Eva Joly
  Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta

  Menettely : 2013/2676(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000091/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000091/2013 (B7-0507/2013)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Kastijärjestelmään perustuva syrjintä, jossa kastijärjestelmän vaikutuspiiriin kuuluviin yhteisöihin kohdistetaan sekä julkisesti että yksityisesti niin sanottuja koskemattomuuskäytäntöjä, on tällä hetkellä yksi maailman vakavimmista ihmisoikeusongelmista. Se on pääasiallinen syy köyhyyteen ja epätasa-arvoon sen vaikutuspiiriin kuuluvissa maissa ja se haittaa vakavasti kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen tavoitteiden saavuttamista. Tällainen syrjintä koskee maailmanlaajuisesti arviolta 260:tta miljoonaa ihmistä, ja se rikkoo kaikkein perustavanlaatuisimpia kansainvälisen ihmisoikeuden periaatteita sekä johtaa kaikkialle ulottuviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Lisäksi näihin rikoksiin syyllistyneet henkilöt jäävät usein rankaisematta. Kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän ilmenemiseen ja sen seurauksiin eri maanosissa sekä sen kaikkialle läpitunkevaan, monisyiseen luonteeseen ja erityisesti naisiin kohdistuviin vaikutuksiin on puututtu YK:n ihmisoikeuselimissä, erityisesti YK:n sopimuselimissä ja erityismenettelyissä, ja niitä on käsitellyt myös YK:n ihmisoikeusvaltuutettu. Euroopan parlamentti on vuodesta 2007 alkaen ilmaissut huolensa ja esittänyt suosituksiaan EU:lle päätöslauselmissaan ja vaatinut EU:n toimia kastijärjestelmään perustuvaan syrjintään puuttumiseksi.

  1.  Ovatko komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto samaa mieltä siitä, kastijärjestelmän vastustamiseksi on määritettävä sitä koskeva kattava EU:n politiikka ja toimintasuunnitelma?

  2.  Millä tavoin EU käsittelee kastijärjestelmään perustuvaa syrjintää esimerkiksi kehitysapuohjelmissa ja -hankkeissa erityisesti maissa, joissa tällaista syrjintää esiintyy, kuten Intiassa, Nepalissa, Pakistanissa, Bangladeshissa ja Sri Lankassa, ja miten se yleisemmin käsittelee työhön ja syntyperään liittyvää syrjintää, jota esiintyy esimerkiksi Jemenissä ja Mauritaniassa?

  3.  Kun otetaan huomioon, että useita poliisien, oikeusviranomaisten ja virkamiesten koulutusohjelmia rahoitetaan eri maissa, mitä toimia komissio ja EUH ovat tehneet sen takaamiseksi, että poliisi ja virkamiehet noudattavat ja täytäntöönpanevat lainsäädäntöä tehokkaasti niin, että uhrit saavat oikeutta ja tehokasta apua?

  4.  Millä tavoin komissio ja EUH sisällyttävät tämän kysymyksen ihmisoikeusvuoropuheluunsa kolmansien maiden kanssa ja globaaleihin aloitteisiin?

  5.  Mitä komissio ja EUH aikovat tehdä torjuakseen kastijärjestelmään perustuvaa syrjintää kaikissa maanosissa laaja-alaisena aiheena yhdessä muihin syihin perustuvan syrjinnän torjumisen kanssa kaikilla EU:n politiikan aloilla?

  6.  Millä tavoin EU aikoo puuttua kastijärjestelmään perustuvaan syrjintään esimerkiksi humanitaaristen kriisien yhteydessä kastijärjestelmän vaikutuspiiriin kuuluvissa maissa, jotta taataan humanitaarisen avun toimittaminen kaikille syrjäytyneille ryhmille?

  Jätetty: 18.9.2013

  Välitetty: 20.9.2013

  Määräaika: 27.9.2013