Procedura : 2013/2676(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000091/2013

Teksty złożone :

O-000091/2013 (B7-0507/2013)

Debaty :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 41k
18 września 2013
O-000091/2013

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000091/2013

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Eva Joly

Komisji Rozwoju


  Przedmiot:  Dyskryminacja ze względu na przynależność kastową

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Dyskryminacja ze względu na przynależność kastową – w społecznościach, w których występuje podział na kasty, tak zwaną niedotykalność praktykuje się zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej – jest obecnie uważana za jeden z najpoważniejszych problemów w dziedzinie praw człowieka na świecie oraz za główną przyczynę ubóstwa i nierówności w krajach, w których występuje taka dyskryminacja, poważnie utrudniając tym krajom realizację celów, jakimi są zrównoważony rozwój i likwidacja ubóstwa. Szacuje się, że 260 mln osób na całym świecie jest dotkniętych tą formą dyskryminacji, która narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka i prowadzi do nieustannego naruszania praw człowieka, często bezkarnie. Dyskryminacja ze względu na przynależność kastową, jej przekrojowy charakter i skutki, jakie wywołuje na świecie, w szczególności w odniesieniu do kobiet, były poruszane w organach Narodów Zjednoczonych zajmujących się prawami człowieka, w szczególności w organach traktatowych Narodów Zjednoczonych i w ramach specjalnych procedur, a także przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Od 2007 r. Parlament Europejski w swoich rezolucjach wyrażał zaniepokojenie tym problemem, przedstawiał zalecenia dla UE i wzywał UE do działania, aby zajęła się problemem dyskryminacji ze względu na przynależność kastową.

1.  Czy Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) zgadzają się, że należy określić kompleksową politykę i plan działania UE, aby zająć się dyskryminacją ze względu na przynależność kastową i aby zwalczać to zjawisko?

2.  Jak UE zajmuje się kwestią dyskryminacji ze względu na przynależność kastową w kontekście programów i projektów w dziedzinie pomocy rozwojowej, w szczególności w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na przynależność kastową w krajach takich jak Indie, Nepal, Pakistan, Bangladesz i Sri Lanka? Szerzej ujmując, jak UE podchodzi do problemu dyskryminacji ze względu na pracę i pochodzenie, który występuje w krajach takich jak Jemen i Mauretania?

3.  Jakie środki Komisja i Rada podejmują w ramach różnych programów szkoleniowych dla policji, sędziów lub urzędników służby cywilnej, aby zagwarantować skuteczne wdrożenie i egzekwowanie przez policję i służbę cywilną przepisów prawa i aby umożliwić ofiarom dostęp do wymiaru sprawiedliwości i skutecznych środków prawnych?

4.  Jak Komisja i ESDZ zajmują się tą kwestią w ramach dialogów na temat praw człowieka prowadzonych z krajami trzecimi, a także w ramach ogólnych inicjatyw?

5.  Co zamierza zrobić Komisja i ESDZ, aby zwalczać dyskryminację ze względu na przynależność kastową na świecie we wszystkich strategiach politycznych UE  zważywszy, że jest to problem przekrojowy, równorzędny z innymi rodzajami dyskryminacji?

6.  Jak UE zamierza się zająć dyskryminacją ze względu na przynależność kastową w przypadkach kryzysu humanitarnego w krajach, w których występuje taka dyskryminacja, aby zapewnić dostarczanie pomocy humanitarnej wszystkim marginalizowanym grupom?

Przedłożone: 18.9.2013

Przekazane: 20.9.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 27.9.2013

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności