Pytanie poselskie - O-000091/2013Pytanie poselskie
O-000091/2013

    Dyskryminacja ze względu na przynależność kastową

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000091/2013
  do Komisji
  art. 115 Regulaminu PE
  Eva Joly
  Komisji Rozwoju

  Procedura : 2013/2676(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000091/2013
  Teksty złożone :
  O-000091/2013 (B7-0507/2013)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Dyskryminacja ze względu na przynależność kastową – w społecznościach, w których występuje podział na kasty, tak zwaną niedotykalność praktykuje się zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej – jest obecnie uważana za jeden z najpoważniejszych problemów w dziedzinie praw człowieka na świecie oraz za główną przyczynę ubóstwa i nierówności w krajach, w których występuje taka dyskryminacja, poważnie utrudniając tym krajom realizację celów, jakimi są zrównoważony rozwój i likwidacja ubóstwa. Szacuje się, że 260 mln osób na całym świecie jest dotkniętych tą formą dyskryminacji, która narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka i prowadzi do nieustannego naruszania praw człowieka, często bezkarnie. Dyskryminacja ze względu na przynależność kastową, jej przekrojowy charakter i skutki, jakie wywołuje na świecie, w szczególności w odniesieniu do kobiet, były poruszane w organach Narodów Zjednoczonych zajmujących się prawami człowieka, w szczególności w organach traktatowych Narodów Zjednoczonych i w ramach specjalnych procedur, a także przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Od 2007 r. Parlament Europejski w swoich rezolucjach wyrażał zaniepokojenie tym problemem, przedstawiał zalecenia dla UE i wzywał UE do działania, aby zajęła się problemem dyskryminacji ze względu na przynależność kastową.

  1.  Czy Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) zgadzają się, że należy określić kompleksową politykę i plan działania UE, aby zająć się dyskryminacją ze względu na przynależność kastową i aby zwalczać to zjawisko?

  2.  Jak UE zajmuje się kwestią dyskryminacji ze względu na przynależność kastową w kontekście programów i projektów w dziedzinie pomocy rozwojowej, w szczególności w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na przynależność kastową w krajach takich jak Indie, Nepal, Pakistan, Bangladesz i Sri Lanka? Szerzej ujmując, jak UE podchodzi do problemu dyskryminacji ze względu na pracę i pochodzenie, który występuje w krajach takich jak Jemen i Mauretania?

  3.  Jakie środki Komisja i Rada podejmują w ramach różnych programów szkoleniowych dla policji, sędziów lub urzędników służby cywilnej, aby zagwarantować skuteczne wdrożenie i egzekwowanie przez policję i służbę cywilną przepisów prawa i aby umożliwić ofiarom dostęp do wymiaru sprawiedliwości i skutecznych środków prawnych?

  4.  Jak Komisja i ESDZ zajmują się tą kwestią w ramach dialogów na temat praw człowieka prowadzonych z krajami trzecimi, a także w ramach ogólnych inicjatyw?

  5.  Co zamierza zrobić Komisja i ESDZ, aby zwalczać dyskryminację ze względu na przynależność kastową na świecie we wszystkich strategiach politycznych UE  zważywszy, że jest to problem przekrojowy, równorzędny z innymi rodzajami dyskryminacji?

  6.  Jak UE zamierza się zająć dyskryminacją ze względu na przynależność kastową w przypadkach kryzysu humanitarnego w krajach, w których występuje taka dyskryminacja, aby zapewnić dostarczanie pomocy humanitarnej wszystkim marginalizowanym grupom?

  Przedłożone: 18.9.2013

  Przekazane: 20.9.2013

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 27.9.2013