Parlamentsfråga - O-000091/2013Parlamentsfråga
O-000091/2013

    Diskriminering baserad på kasttillhörighet

  Fråga för muntligt besvarande O-000091/2013
  till kommissionen
  Artikel 115 i arbetsordningen
  Eva Joly
  för utskottet för utveckling

  Förfarande : 2013/2676(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000091/2013
  Ingivna texter :
  O-000091/2013 (B7-0507/2013)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Diskriminering baserad på kasttillhörighet, där kastdrabbade grupper utsätts för så kallade oberörbarhetsmetoder både offentligt och privat, erkänns som ett av de allvarligaste människorättsproblemen i världen idag och som huvudorsak till fattigdom och orättvisor i länder där den förekommer, och den är ett allvarligt hinder mot uppnående av målen hållbar utveckling och fattigdomsutrotning. Uppskattningsvis 260 miljoner människor över hela världen är drabbade av denna form av diskriminering, som strider mot de mest grundläggande principerna för internationell människorättslagstiftning och leder till genomgripande överträdelser av de mänskliga rättigheterna. En stor andel av dessa överträdelser omfattas av straffrihet. Kastdiskrimineringen, dess övergripande karaktär och följderna av den runt om i världen, särskilt för kvinnor, har tagits upp i FN:s organ för mänskliga rättigheter, särskilt FN:s fördragsorgan och de särskilda förfarandena, och av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Parlamentet har sedan 2007 lagt fram sina farhågor och rekommendationer till EU i resolutioner och efterlyst åtgärder från EU:s sida för att ta itu med kastdiskriminering.

  1.  Anser kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att EU bör fastställa en uttömmande politik och handlingsplan i syfte att bekämpa kastdiskriminering?

  2.  På vilket sätt tar EU upp frågan om kastdiskriminering i bland annat biståndsprogram och biståndsprojekt för utveckling, särskilt i drabbade länder som Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka? Hur ämnar EU på ett bredare plan ta itu med diskriminering på grund av arbete och härkomst, som förekommer i länder såsom Jemen och Mauretanien?

  3.  Vilka åtgärder vidtar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten inom ramen för de olika utbildningsprogram för polis, domare eller offentliga tjänstemän som finansieras i olika länder för att se till att polisen och den offentliga förvaltningen genomför och verkställer lagen på ett effektivt sätt, så att tillgången till domstolsväsendet kan underlättas och offren få upprättelse?

  4.  På vilket sätt tar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten med denna fråga i sina dialoger om mänskliga rättigheter med tredjeländer och som en del av globala initiativ?

  5.  Vilka åtgärder kommer kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att vidta för att bekämpa kastdiskriminering runt om i världen som en ämnesöverskridande fråga, som är i klass med andra diskrimineringsgrunder, inom alla EU-politikområden?

  6.  På vilket sätt kommer EU att ta itu med kastdiskriminering när det inträffar en humanitär kris i länder där den förekommer, för att kunna garantera att den humanitära hjälpen når fram till samtliga marginaliserade grupper?

  Ingiven: 18.9.2013

  Vidarebefordrad: 20.9.2013

  Sista svarsdag: 27.9.2013