Parlamentní otázka - O-000092/2013Parlamentní otázka
O-000092/2013

  Obchodní politika EU vůči zemím Východního partnerství před summitem ve Vilniusu

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000092/2013
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
za Výbor pro mezinárodní obchod

Postup : 2013/2776(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000092/2013
Předložené texty :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Hlasování :
Přijaté texty :

Příští summit Východního partnerství se uskuteční ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 v litevském Vilniusu. Na summitu může EU podepsat s Ukrajinou dohodu o přidružení, včetně dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu (DCFTA), a to za předpokladu, že ukrajinské orgány prokáží rozhodné kroky a hmatatelný pokrok v oblasti kritérií stanovených v závěrech Rady ze dne 10. prosince 2012. EU může dále parafovat dohody o přidružení včetně DCFTA s Gruzií a Moldavskem. Summit může rovněž stanovit dlouhodobější perspektivu pro všechny země Východního partnerství, včetně Arménie, Ázerbájdžánu a Běloruska.

1.  Pokud jde o parafovanou dohodu DCFTA s Ukrajinou a v případě, že dohoda bude ve Vilniusu podepsána a poté prozatímně uplatňována, může Komise objasnit: a) jakým způsobem podpoří Ukrajinu při provádění DCFTA, aby obě strany mohly okamžitě těžit ze vzniklých výhod, a jak uvede v soulad tento cíl s řešením probíhajících obchodních napětí mezi EU a Ukrajinou; b) jak hodlá prokázat svou podporu Ukrajiny, která čelí silnému a soustavnému obchodnímu tlaku z Ruska, aby dohodu o přidružení nepodepsala?

2.  Pokud jde o dořešené dohody DCFTA s Gruzií a Moldavskem, může Komise objasnit: a) zda mohou být tyto dohody podepsány během funkčního období současné Komise; b) zda navrhne provizorní uplatňování dohod DCFTA a přijetí prováděcích právních předpisů; c) jak napomůže provádění dohod DCFTA?

3.  Pokud jde o dořešenou dohodu DCFTA s Arménií a v návaznosti na prohlášení, že tato země přistoupí k Euroasijské celní unii, má Komise stále v úmyslu pokračovat před summitem ve své práci na dohodě DCFTA? Pokud ne, jakou formu obchodních vztahů má v úmyslu uzavřít s touto zemí?

4.  Pokud jde o posílenou dohodou o partnerství a spolupráci, o níž jedná s Ázerbájdžánem, může Komise vysvětlit, jakým způsobem hodlá upravit ustanovení o obchodu a investicích vzhledem k tomu, že tato dohoda o partnerství a spolupráci by nepodléhala ochraně podle článku XXIV GATT ani článku V GATS a tudíž jakákoli doložka nejvyšších výhod a koncese pro Ázerbájdžán by musela být rozšířena na všechny členy WTO? Pokud jde o obchodní vztahy s Běloruskem, může Komise uvést, zda a jak podpoří nedávno přijatý postoj Běloruska nakloněný obnovení procesu přistoupení k WTO?

Předložení: 19.9.2013

Postoupení: 23.9.2013

Platné do: 30.9.2013