Parlamentin kysymys - O-000092/2013Parlamentin kysymys
O-000092/2013

  Itäisen kumppanuuden maihin sovellettava EU:n kauppapolitiikka Vilnan huippukokouksen kynnyksellä

Suullisesti vastattava kysymys O-000092/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

Menettely : 2013/2776(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000092/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Seuraava itäistä kumppanuutta käsittelevä huippukokous pidetään Liettuan Vilnassa 28.–29. marraskuuta 2013. EU saattaa allekirjoittaa huippukokouksessa Ukrainan kanssa assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue (DCFTA). Tämä edellyttää, että Ukrainan viranomaiset osoittavat toteuttaneensa päättäväisiä toimia ja edistyneensä konkreettisesti neuvoston 10. joulukuuta 2012 antamissa päätelmissä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. EU voi käynnistää assosiaatiosopimusta ja DCFTA:a koskevat neuvottelut Georgian ja Moldovan kanssa. Huippukokouksessa voidaan myös asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita kaikille itäisen kumppanuuden maille, myös Armenialle, Azerbaidžanille ja Valko-Venäjälle.

1.  Ukrainan kanssa käynnistettävää DCFTA:a koskeva sopimus saatetaan siis allekirjoittaa Vilnassa, jolloin sitä sovellettaisiin väliaikaisesti. Voiko komissio kertoa: a) miten se aikoo auttaa Ukrainaa tämän alueen perustamisessa, jotta kumpikin osapuoli voi hyötyä asiasta, ja miten se aikoo sovittaa tämän tavoitteen yhteen sen kanssa, että nykyiset EU:n ja Ukrainan väliset kauppajännitteet saadaan ratkaistua, ja b) miten se aikoo osoittaa tukevansa Ukrainaa, johon Venäjä kohdistaa voimakasta kaupallista painostusta, jotta maa ei allekirjoittaisi assosiaatiosopimusta?

2.  Georgian ja Moldovan kanssa aiotaan saattaa päätökseen neuvottelut DCFTA:ista. Voiko komissio kertoa: a) voidaanko sopimukset allekirjoittaa nykyisen komission toimikaudella, b) ehdottaako komissio DCFTA:iden väliaikaista soveltamista ja täytäntöönpanolainsäädännön soveltamista ja c) millä tavoin komissio auttaa DCFTA:iden perustamisessa?

3.  Armenian kanssa aiotaan saattaa päätökseen neuvottelut DCFTA:sta, ja maan on ilmoitettu liittyvän Euraasian tulliliittoon. Aikooko komissio edelleen jatkaa DCFTA:a koskevaa työtä ennen huippukokousta? Millaisia kaupallisia suhteita komissio aikoo päinvastaisessa tapauksessa luoda kyseisen maan kanssa?

4.  Azerbaidžanin kanssa käydään neuvotteluja tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Voiko komissio kertoa, miten se aikoo parantaa kauppa- ja investointimääräyksiään ottaen huomioon, ettei kyseinen sopimus nauttisi GATT-sopimuksen XXIV artiklan eikä GATS-sopimuksen V artiklan suojasta, jolloin Azerbaidžanille tehtäviä suosituimmuustullijärjestelmään liittyviä myönnytyksiä olisi sovellettava kaikkiin WTO:n jäseniin? Aikooko komissio Valko-Venäjää koskevien kauppasuhteiden osalta tukea – ja jos aikoo, niin miten – Valko-Venäjän äskettäin esittämää myönteistä kantaa sen WTO:hon liittymisjärjestelyjen uudelleen käynnistämiseksi?

Jätetty: 19.9.2013

Välitetty: 23.9.2013

Määräaika: 30.9.2013