Parlementaire vraag - O-000092/2013Parlementaire vraag
O-000092/2013

  EU-handelsbeleid ten aanzien van de landen van het oostelijk partnerschap in de aanloop naar de top van Vilnius

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000092/2013
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
namens de Commissie internationale handel

Procedure : 2013/2776(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000092/2013
Ingediende teksten :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De volgende top van het oostelijk partnerschap zal op 28 en 29 november 2013 plaatsvinden in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Tijdens de top kan de EU met Oekraïne een associatieovereenkomst (Association Agreement, AA), met inbegrip van een diepe en brede vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA), ondertekenen, op voorwaarde dat de Oekraïense autoriteiten blijk geven van een vastberaden optreden en tastbare vooruitgang met betrekking tot de in de conclusies van de Raad van 10 december 2012 vastgestelde benchmarks. De EU kan met Georgië en Moldavië AA's, met inbegrip van DCFTA's, paraferen. Tijdens de top kan tevens een perspectief voor de langere termijn worden vastgelegd voor alle landen van het oostelijk partnerschap, ook Armenië, Azerbeidzjan en Belarus.

1.  Kan de Commissie met betrekking tot de geparafeerde DCFTA met Oekraïne - indien de overeenkomst in Vilnius wordt ondertekend en dan voorlopig wordt toegepast – uiteenzetten: a) hoe zij de tenuitvoerlegging van de DCFTA door Oekraïne wil bevorderen, zodat beide partijen onmiddellijk van de daaruit voortvloeiende voordelen kunnen profiteren, en hoe zij dit doel wil verzoenen met de oplossing van de voortdurende handelswrijvingen tussen de EU en Oekraïne; b) hoe zij van plan is haar steun te betuigen aan Oekraïne, dat bij herhaling wordt geconfronteerd met sterke handelsdruk vanuit Rusland om de AA niet te ondertekenen?

2.  Kan de Commissie met betrekking tot de afgeronde DCFTA's met Georgië en Moldavië uiteenzetten: a) of de overeenkomsten tijdens de ambtstermijn van de huidige Commissie kunnen worden ondertekend;? b) of zij zou willen voorstellen de DCFTA's voorlopig toe te passen en uitvoeringswetgeving aan te nemen; c) hoe zij de tenuitvoerlegging van de DCFTA's wil bevorderen?

3.  Is de Commissie met betrekking tot de afgeronde DCFTA met Armenië van plan haar werkzaamheden aan de DCFTA vóór de top voort te zetten, nu is aangekondigd dat dit land zal toetreden tot de Euraziatische douane-unie? Zo niet, wat voor handelsbetrekkingen wenst de Commissie met dit land te onderhouden?

4.  Kan de Commissie met betrekking tot de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Azerbeidzjan, waarover momenteel wordt onderhandeld, uiteenzetten hoe zij van plan is de handels- en investeringsgerelateerde bepalingen daarvan op een hoger niveau te tillen, wetende dat deze overeenkomst geen bescherming geniet uit hoofde van artikel XXIV van de GATT en artikel V van de GATS en dat dus een versterkte meestbegunstigingsbehandeling voor Azerbeidzjan tot alle WTO-leden zou moeten worden uitgebreid? Kan de Commissie met betrekking tot de handelsbetrekkingen met Belarus aangeven of en hoe zij steun zal verlenen aan het recent door Belarus ingenomen standpunt vóór hervatting van het toetredingsproces tot de WTO?

Ingediend: 19.9.2013

Doorgezonden: 23.9.2013

Uiterste datum beantwoording: 30.9.2013