Pytanie poselskie - O-000092/2013Pytanie poselskie
O-000092/2013

  Polityka handlowa UE względem krajów Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w Wilnie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000092/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
Komisji Handlu Międzynarodowego

Procedura : 2013/2776(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000092/2013
Teksty złożone :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Kolejny szczyt Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w Wilnie (Litwa) w dniach 28 i 29 listopada 2013 r. Na szczycie tym UE może podpisać z Ukrainą układ o stowarzyszeniu obejmujący pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, pod warunkiem że ukraińskie władze podejmą zdecydowane działania i odnotują wyraźny postęp w osiąganiu wskaźników referencyjnych określonych w konkluzjach Rady z dnia 10 grudnia 2012 r. UE może parafować układy o stowarzyszeniu z Gruzją i Mołdawią obejmujące pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu. Na szczycie może również zostać określona dłuższa perspektywa dla wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego, włącznie z Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią.

1.  Czy Komisja może, w odniesieniu do pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu parafowanej z Ukrainą, a także w przypadku podpisania umowy w Wilnie i jej tymczasowego stosowania, wyjaśnić: a) jak ułatwi Ukrainie wdrożenie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu, aby obie strony mogły bezzwłocznie czerpać płynące z niej korzyści, i jak pogodzi osiągnięcie tego celu z rozwiązaniem obecnych konfliktów handlowych między UE a Ukrainą? b) jak zamierza zademonstrować poparcie dla Ukrainy, która spotyka się z silnymi, powracającymi naciskami handlowymi ze strony Rosji, mającymi odwieść ją od podpisania układu o stowarzyszeniu?

2.  Czy w odniesieniu do finalizacji pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu z Gruzją i Mołdawią Komisja może wyjaśnić: a) czy umowy te będzie można podpisać w trakcie jej obecnej kadencji? b) czy zaproponuje tymczasowe stosowanie pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu i przyjęcie przepisów wykonawczych? c) jak ułatwi wdrożenie pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu?

3.  Czy w odniesieniu do finalizacji pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu z Armenią i po ogłoszeniu przez to państwo przystąpienia do Eurazjatyckiej Unii Celnej Komisja nadal zamierza kontynuować prace nad pogłębioną i kompleksową umową o wolnym handlu przez szczytem? Jeżeli nie, jaką formę stosunków handlowych z tym państwem zamierza przyjąć?

4.  Czy Komisja może wyjaśnić, w odniesieniu do udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy będącej przedmiotem negocjacji z Azerbejdżanem, jak zamierza uaktualnić przepisy dotyczące handlu i inwestycji, zważywszy że umowa ta nie byłaby objęta ochroną na mocy art. XXIV układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) oraz art. V układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), a co za tym idzie, że przyznanie Azerbejdżanowi klauzuli najwyższego uprzywilejowania i koncesji oznaczałoby konieczność objęcia tymi instrumentami wszystkich członków Światowej Organizacji Handlu (WTO)? Czy Komisja może określić, w odniesieniu do stosunków handlowych z Białorusią, czy i jak wesprze stanowisko zajęte niedawno przez Białoruś, w którym ta wyraża chęć wznowienia procesu akcesji do Światowej Organizacji Handlu (WTO)?

Przedłożone: 19.9.2013

Przekazane: 23.9.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 30.9.2013