Parlamentná otázka - O-000092/2013Parlamentná otázka
O-000092/2013

  Obchodná politika EÚ vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva pred samitom vo Vilniuse

Otázka na ústne zodpovedanie O-000092/2013
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
v mene Výboru pre medzinárodný obchod

Postup : 2013/2776(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000092/2013
Predkladané texty :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Nadchádzajúci samit Východného partnerstva sa uskutoční 28. a 29. novembra 2013 vo Vilniuse (Litva). EÚ na samite možno podpíše s Ukrajinou dohodu o pridružení vrátane dohody o vytvorení prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), a to za predpokladu, že ukrajinské orgány preukážu rozhodné konanie a viditeľný pokrok v súvislosti s kritériami, ktoré sa stanovili v záveroch Rady z 10. decembra 2012. EÚ možno parafuje dohody o pridružení vrátane DCFTA s Gruzínskom a Moldavskom. Na samite sa možno stanoví aj dlhodobejšia perspektíva pre všetky krajiny Východného partnerstva vrátane Arménska, Azerbajdžanu a Bieloruska.

1.  Pokiaľ ide o parafovanú dohodu DCFTA s Ukrajinou, ak sa táto dohoda vo Vilniuse podpíše a začne sa predbežne uplatňovať, môže Komisia vysvetliť: (a) ako podporí Ukrajinu pri vykonávaní DCFTA, aby obe strany bezprostredne ťažili z výhod, ktoré prináša, a ako zosúladí tento cieľ s riešením prebiehajúcich obchodných sporov medzi EÚ a Ukrajinou; (b) ako chce preukázať svoju podporu Ukrajine, ktorá čelí silnému a sústavnému obchodnému tlaku zo strany Ruska, aby dohodu o pridružení nepodpísala?

2.  Pokiaľ ide o konečné dohody DCFTA s Gruzínskom a Moldavskom, môže Komisia vysvetliť: (a) či sa tieto dohody podpíšu počas funkčného obdobia terajšej Komisie; (b) či Komisia navrhne predbežné uplatňovanie dohôd DCFTA a prijatie vykonávacích právnych predpisov; (c) ako prispeje k vykonávaniu dohôd DCFTA?

3.  Pokiaľ ide o konečnú dohodu DCFTA s Arménskom, má Komisia s ohľadom na oznámenie, že táto krajina vstúpi do eurázijskej colnej únie, naďalej v úmysle pracovať na DCFTA pred samitom? Ak nie, akú formu obchodného vzťahu plánuje s touto krajinou uzatvoriť?

4.  Pokiaľ ide o posilnenú dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS), o ktorej sa rokuje s Azerbajdžanom, môže Komisia vysvetliť, ako plánuje upraviť jej ustanovenia týkajúce sa obchodu a investícií vzhľadom na to, že na túto DPS by sa nevzťahovala ochrana podľa článku XXIV GATT ani podľa článku V GATS, a teda akákoľvek doložka najvyšších výhod či koncesia pre Azerbajdžan by sa musela rozšíriť na všetky členské krajiny WTO? Pokiaľ ide o obchodné vzťahy s Bieloruskom, môže Komisia uviesť, či a ako podporí súčasný zámer Bieloruska obnoviť proces vstupu do WTO?

Predložené: 19.9.2013

Postúpené: 23.9.2013

Termín na zodpovedanie: 30.9.2013