Parlamentsfråga - O-000092/2013Parlamentsfråga
O-000092/2013

  EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet inför toppmötet i Vilnius

Fråga för muntligt besvarande O-000092/2013
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
för utskottet för internationell handel

Förfarande : 2013/2776(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000092/2013
Ingivna texter :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Omröstningar :
Antagna texter :

Nästa toppmöte för det östliga partnerskapet kommer att äga rum i Vilnius i Litauen den 28 och 29 november 2013. Vid mötet kommer EU eventuellt att underteckna ett associeringsavtal som inkluderar ett djupgående och omfattande frihandelsområde med Ukraina, förutsatt att de ukrainska myndigheterna visar att de vidtar åtgärder och gör verkliga framsteg rörande de riktmärken som fastställdes i rådets slutsatser vid mötet den 10 december 2012. EU kan även komma att parafera avtal, som omfattar frihandelsområden, med Georgien och Moldavien. Dessutom kan långsiktiga perspektiv för alla länder i det östliga partnerskapet, inklusive Armenien, Azerbajdzjan och Vitryssland, komma att behandlas vid toppmötet.

1.  Ett avtal med Ukraina om ett frihandelsområde har paraferats och kommer eventuellt att undertecknas i Vilnius. Med tanke på detta skulle vi vilja be kommissionen svara på följande frågor: a) Hur ska avtalet om frihandelsområdet med Ukraina kunna införas på ett sätt som omedelbart ger fördelar för båda sidor och hur ska detta mål kunna förenas med en lösning av de pågående handelskonflikterna mellan EU och Ukraina? b) På vilket sätt har kommissionen för avsikt att visa sitt stöd för Ukraina, som utsätts för stora, återkommande påtryckningar från Ryssland om att inte underteckna associeringsavtalet?

2.  Eftersom ett avtal om ett frihandelsområde ska slutföras med Georgien och Moldavien skulle vi vilja be kommissionen svara på följande frågor: a) Kan avtalen komma att undertecknas under den nuvarande kommissionens mandatperiod? b) Kommer kommissionen att föreslå en tillfällig tillämpning av frihandelsavtalen och antagande av genomförandelagstiftning? c) Hur kommer kommissionen att verka för genomförandet av avtalen?

3.  Eftersom ett avtal har slutförts med Armenien och landet har låtit meddela att det kommer att gå med i Eurasiska tullunionen undrar vi om kommissionen har för avsikt att fortsätta sitt arbete med avtalet om ett frihandelsområde innan toppmötet. Om inte, vilken form av handelsförbindelser har kommissionen för avsikt att upprätthålla med Armenien?

4.  Det pågår förhandlingar om ett partnerskaps- och samarbetsavtal med Azerbajdzjan, varför vi skulle vilja be kommissionen att förklara på vilket sätt den har för avsikt att uppdatera sina bestämmelser rörande handel och investeringar, eftersom detta avtal inte skulle omfattas av det skydd som följer av artikel 24 i Gatt-avtalet eller artikel 5 i Gats-avtalet och eftersom Azerbajdzjans stöd som mest gynnad nation skulle behöva utvidgas till att omfatta alla medlemmar i Världshandelsorganisationen. Rörande handelsförbindelserna med Vitryssland undrar vi hur kommissionen kommer att stödja den vilja att återuppta sina förhandlingar om medlemskap i Världshandelsorganisationen som Vitryssland nyligen har uttryckt.

Ingiven: 19.9.2013

Vidarebefordrad: 23.9.2013

Sista svarsdag: 30.9.2013