Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000109/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000109/2013

  Nylige forslag til at gennemføre det digitale indre marked

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000109/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Giles Chichester
for ECR-Gruppen

Procedure : 2013/2892(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000109/2013
Indgivne tekster :
O-000109/2013 (B7-0523/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

EU's nuværende rammebestemmelser for elektronisk kommunikation er et komplekst men forudsigeligt regelsæt, som har været afgørende for at skabe effektiv konkurrence, omfattende investering og betydelige forbrugerfordele. Markedet for telekommunikation har oplevet udbredt vækst igennem den seneste tids svære økonomiske periode, men Kommissionen giver i stadig højere grad et mere dystert billede heraf. Kommissionens seneste forslag om at gennemføre det digitale indre marked (se COM(2013)0627) er fremsat på et tidspunkt, hvor mange af de administrative bestemmelser, som forslagene skal ændre, stadig er ved at blive implementeret eller mangler at gennemgå en betydelig revisionsproces. Derudover blev forslagne offentliggjort d. 11. september 2013, kun syv måneder før sidste plenarmøde i Europa-Parlamentets syvende valgperiode (2009-2014).

1.  Hvorfor har Kommissionen valgt at samle flere foranstaltninger uden tilknytning til hinanden i et enkelt retsinstrument?

2.  Hvorfor har Kommissionen fremsat forslag, der vedrører et hovedområde for økonomisk aktivitet med et betydeligt vækstpotentiale, på et tidspunkt, hvor det er umuligt for lovgiverne (og særligt for Europa-Parlamentet) grundigt at undersøge de potentielle konsekvenser, som forslagne vil få, og således bringe de nuværende rammebetingelser i fare og underminere investeringslysten?

3.  Hvorfor har Kommissionen valgt ikke at drage fordel af input fra forbrugere, nationale myndigheder og interessenter fra erhvervslivet ved at gøre forslagne til genstand for en offentlig høring?

4.  EU's rammebestemmelser for elektronisk kommunikation bygger på, at de nationale tilsynsmyndigheder (NRAs) handler på hensigtsmæssig og relevant måde både individuelt og kollektivt. Hvorfor har Kommissionen så foreslået et markant skrift i magtbalancen mellem Kommissionen på den ene side og medlemsstaterne og deres nationale tilsynsmyndigheder på den anden?

5.  I hvilket omfang har Kommissionen undersøgt sine forslag for at sikre, at de (a) opfylder de anførte mål, (b) er praktisk mulige, og (c) at de ikke har utilsigtede konsekvenser?

6.  Hvorfor har Kommissionen valgt en tilgang med markedskonsolidering i stedet for de nuværende konkurrencefremmende rammebestemmelser?

Indgivet: 9.10.2013

Videresendt: 11.10.2013

Besvarelsesfrist: 18.10.2013