Întrebare parlamentară - O-000110/2013Întrebare parlamentară
O-000110/2013

  Planul de acțiune Antreprenoriat 2020 - relansarea spiritului de întreprindere în Europa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000110/2013
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Paul Rübig
în numele Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

Procedură : 2013/2532(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000110/2013
Texte depuse :
O-000110/2013 (B7-0520/2013)
Voturi :
Texte adoptate :

Adresăm Comisiei următoarele întrebări privind Comunicarea Comisiei întitulată „Planul de acțiune Antreprenoriat 2020 – relansarea spiritului de întreprindere în Europa”.

1.  În ce măsură prevede Comisia să includă monitorizarea Planului de acțiune Antreprenoriat 2020 în raportul privind punerea în aplicare a inițiativei „Small Business Act”?

2.  Inițiativele în domeniul învățământului și formării profesionale sunt, în principal, de competența statelor membre. Ce măsuri intenționează Comisia să ia pentru a încuraja și sprijini statele membre care pun în aplicare măsuri vizând promovarea culturii și învățământului antreprenorial?

3.  Comunicarea Comisiei menționează un număr de acțiuni pentru a reduce sarcinile administrative și de reglementare nenecesare pentru IMM-uri și antreprenori. Alte măsuri sunt menționate în „Small Business Act” și în propunerea de regulament privind competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME). Ar putea Comisia să descrie abordarea integrată pe care o urmează pentru a reduce aceste sarcini pentru întreprinderile mici și mijlocii și calendarul pe care-l prevede pentru punerea în aplicare a unor măsuri specifice?

4.  În ciuda unei nevoi urgente de acces la finanțare, bugetul propus inițial pentru COSME, primul și unicul program de finanțare al UE orientat exclusiv spre IMM-uri, urmează să fie redus cu 14%. Ar fi dispusă Comisia să analizeze posibilitatea de a suplimenta bugetul în contextul negocierilor privind cadrul financiar multianual (CFM)?

5.  Normele (noi) complicate referitoare la TVA se numără de mult printre cele mai importante obstacole cu care se confruntă antreprenorii la utilizarea potențialului pieței unice. Când ne putem aștepta să se facă propunerile anunțate de a alinia normele și de a reduce costurile legate de respectarea legislației în materie de TVA printr-o declarație unică?

Depunere: 10.10.2013

Trimisă: 14.10.2013

Termen pentru răspuns: 21.10.2013