Парламентарен въпрос - O-000115/2013Парламентарен въпрос
O-000115/2013

Осъвременяване на дела относно търговията в Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико

Въпрос с искане за устен отговор O-000115/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
от името на Комисия по международна търговия

Процедура : 2013/2818(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000115/2013
Внесени текстове :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Гласувания :
Приети текстове :

Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико влезе в сила през октомври 2000 г. Оттогава контекстът на търговската политика се е променил. Мексико сключи множество търговски споразумения и се присъедини към преговорите за Транстихоокеанското партньорство (ТТП), а ЕС сключи по-всеобхватни търговски споразумения и започна преговори за сключване на споразумения с партньори като САЩ и Канада, които далеч надхвърлят обхвата и целите на настоящите търговски стълбове от Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико. На последното заседание на Съвместния комитет ЕС—Мексико от 10 и 11 юни 2013 г. двете страни потвърдиха желанието си да проучат по-задълбочено възможностите за обширно и цялостно осъвременяване на търговските стълбове в своето споразумение.

1. Според Комисията какво е отражението на настоящите търговски стълбове от Споразумението върху ограничаването на бедността, социалното сближаване и околната среда в Мексико и в ЕС? Какво би било отражението в тези области от евентуалното осъвременяване на Споразумението?

2. Кои ключови елементи ще приведат търговските стълбове на Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико в съответствие с неотдавна сключените от ЕС споразумения за свободна търговия, ще осигурят най-големи ползи и ще допринесат за преодоляване на новите предизвикателства? Достъпът до кои нови пазарни сектори би бил от най-голям интерес за ЕС и Мексико?

3. Комисията ще води ли преговори за включването на глава относно устойчивото развитие, съдържаща клауза за правата на човека, със специален задължителен механизъм за нейното прилагане?

4. По какъв начин главата относно финансовите услуги (уреждаща установяването и инвестиционните потоци) би могла да се усъвършенства, с цел да се задълбочи сътрудничеството между ЕС и Мексико в рамките на борбата срещу незаконните финансови дейности от двете страни на Атлантическия океан, включително изпирането на пари от организираната престъпност и укриването на данъци?

5. Като се има предвид, че Комисията понастоящем участва в преговори за сключване на споразумение за свободна търговия, каква е програмата на работната група, която проучва възможностите за осъвременяване на търговските стълбове на Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико? Какви са реалистичните срокове за подготовка, започване и приключване на преговорите за осъвременяване на това споразумение?

6. Комисията по какъв начин възнамерява да гарантира съгласуваност между осъвременяването на търговските стълбове на споразумението между ЕС и Мексико, трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите и преговорите за сключване на всеобхватно икономическо и търговско споразумение? Освен това какви възможности предвижда Комисията за евентуални връзки между осъвременения дял относно търговията в Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико и споразуменията с други членове на Тихоокеанския съюз?

7. Комисията ще поиска ли нов мандат за преговори или ще активира клаузата за преразглеждане?

Внесен: 17.10.2013

Предаден: 21.10.2013

Краен срок за отговор: 28.10.2013