Parlamentin kysymys - O-000115/2013Parlamentin kysymys
O-000115/2013

  Euroopan unionin ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen kauppaa koskevan osaston uudistaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000115/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

Menettely : 2013/2818(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000115/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus (”taloussopimus”) tuli voimaan lokakuussa 2000. Sen jälkeen kauppapolitiikan puitteet ovat muuttuneet: Meksiko on tehnyt lukuisia kauppasopimuksia ja liittynyt Tyynenmeren kumppanuutta koskeviin neuvotteluihin, kun taas EU on tehnyt laaja-alaisempia kauppasopimuksia ja osallistunut USA:n ja Kanadan kaltaisten kumppanien kanssa käytyihin neuvotteluihin, joiden soveltamisala ja tavoitteet ovat paljon laaja-alaisempia kuin EU:n ja Meksikon nykyisen taloussopimuksen kaupallisten pilareiden soveltamisala ja tavoitteet. Viimeisimmässä EU:n ja Meksikon sekakomitean 11.–13. kesäkuuta 2013 järjestetyssä kokouksessa kumpikin osapuoli vahvisti pyrkivänsä tutkimaan mahdollisuuksia uudistaa sopimuksen kauppaa koskevia pilareita laajasti ja perusteellisesti.

1.  Mikä on komission näkemys siitä, miten EU:n ja Meksikon taloussopimuksen kaupalliset pilarit ja sopimuksen mahdollinen uudistaminen vaikuttavat köyhyyden vähentämiseen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja ympäristöön Meksikossa ja EU:ssa?

2.  Mitkä keskeiset osat saattavat EU:n ja Meksikon taloussopimuksen kaupalliset pilarit EU:n viimeaikaisten vapaakauppasopimusten mukaisiksi, tuottavat suurimat edut ja vastaavat uusiin haasteisiin? Mille uusille markkina-alueille pääseminen olisi EU:n ja Meksikon suurimman kiinnostuksen kohteena?

3.  Aikooko komissio neuvotella sopimukseen sisällytettävästä kestävää kehitystä koskevasta luvusta, joka sisältää ihmisoikeuslausekkeen ja käytännön sitovan mekanismin sen täytäntöönpanoa varten?

4.  Miten voitaisiin parantaa rahoituspalvelujen sijoittautumista ja investointivirtoja koskevaa lukua, jotta voidaan lisätä EU:n ja Meksikon välistä yhteistyötä, joka koskee laittoman taloudellisen toiminnan torjuntaa kummankin osapuolen alueella, järjestäytyneen rikollisuuden harjoittaman rahanpesun ja veronkierron torjunta mukaan lukien?

5.  Kun otetaan huomioon komission tämänhetkinen toiminta vapaakauppa-aluetta koskevissa neuvotteluissa, millainen on EU:n ja Meksikon taloussopimuksen kaupallisten pilareiden uudistamisvaihtoehtoja tarkastelevan työryhmän aikataulu ja mikä on komission näkemys sopimuksen uudistamista koskevien neuvottelujen valmistelun, käymisen ja loppuunsaattamisen toteuttamiskelpoisesta ajallisesta kehyksestä?

6.  Miten komissio aikoo varmistaa, että EU:n ja Meksikon välisen sopimuksen kaupallisten pilarien uudistaminen tapahtuu johdonmukaisesti transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden sekä kattavaa talous- ja kauppasopimusta koskevien neuvottelujen kanssa? Voitaisiinko EU:n ja Meksikon taloussopimuksen uudistettu kauppaa koskeva luku komission mielestä sisällyttää myös muiden Tyynenmeren liiton jäsenvaltioiden kanssa tehtäviin sopimuksiin?

7.  Pyrkisikö komissio uuteen neuvotteludirektiiviin vai tarkistuslausekkeen aktivointiin?

Jätetty: 17.10.2013

Välitetty: 21.10.2013

Määräaika: 28.10.2013