Pytanie poselskie - O-000115/2013Pytanie poselskie
O-000115/2013

    Modernizacja rozdziału Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem dotyczącego handlu

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000115/2013
  do Komisji
  art. 115 Regulaminu PE
  Vital Moreira, George Sabin Cutaş
  Komisji Handlu Międzynarodowego

  Procedura : 2013/2818(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000115/2013
  Teksty złożone :
  O-000115/2013 (B7-0101/2014)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem obowiązuje od października 2000 r. Od tego czasu zmienił się kontekst polityki handlowej. Podczas gdy Meksyk zawarł wiele umów handlowych i przyłączył się do negocjacji dotyczących partnerstwa transpacyficznego, UE zwarła bardziej wszechstronne umowy handlowe i zaangażowała się w negocjacje w sprawie umów z partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone i Kanada, wykraczające pod względem zakresu i ambicji daleko poza to, co jest ujęte w obecnych rozdziałach Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy zawartej między UE a Meksykiem dotyczących handlu. Na ostatnim posiedzeniu wspólnej komisji UE-Meksyk w dniach 10 i 11 czerwca 2013 r. obie strony potwierdziły pragnienie zbadania dalszych możliwości szerokiej i kompleksowej modernizacji tych rozdziałów umowy.

  1.  Jaki zdaniem Komisji jest wpływ obecnych rozdziałów umowy dotyczących handlu na zmniejszanie ubóstwa, spójność społeczną i środowisko naturalne w Meksyku i w UE? Jakie skutki pociągnęłoby za sobą ewentualne zmodernizowanie umowy w tych obszarach?

  2.  Jakie kluczowe elementy zapewnią dostosowanie dotyczących handlu rozdziałów Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy zawartej między UE a Meksykiem do przyjętych niedawno przez UE umów o wolnym handlu oraz pozwolą uzyskać największe korzyści i stawić czoła nowym wyzwaniom? Do jakich nowych obszarów rynku UE i Meksyk chciałyby przede wszystkim uzyskać dostęp?

  3.  Czy Komisja będzie negocjowała włączenie rozdziału o zrównoważonym rozwoju, w tym klauzuli dotyczącej praw człowieka, wraz z konkretnym wiążącym mechanizmem w celu jego wdrożenia?

  4.  W jaki sposób można udoskonalić rozdział dotyczący usług finansowych (określający zasady świadczenia takich usług i przepływów inwestycyjnych), aby wzmocnić współpracę między UE a Meksykiem w zakresie walki z nielegalnymi praktykami finansowymi po obu stronach, w tym z praniem pieniędzy pochodzących z przestępczości zorganizowanej i uchylania się od opodatkowania?

  5.  Biorąc pod uwagę fakt, że Komisja uczestniczy obecnie w negocjacjach dotyczących umowy o wolnym handlu, jaki jest program grupy roboczej badającej możliwości zmodernizowania rozdziałów Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy zawartej między UE a Meksykiem dotyczących handlu? W jakich ramach czasowych realne byłoby przygotowanie, podjęcie i zakończenie negocjacji w celu zmodernizowania tej umowy?

  6.  W jaki sposób Komisja zamierza zapewnić spójność między modernizacją dotyczących handlu rozdziałów umowy zawartej między UE a Meksykiem, negocjacjami w sprawie transatlantyckiego partnerstwa na rzecz handlu i inwestycji oraz negocjacjami w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej? Ponadto, jaką Komisja przewiduje możliwość powiązań między zmienionymi rozdziałami Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy zawartej między UE a Meksykiem dotyczącymi handlu a umowami z innymi członkami Sojuszu Państw Regionu Pacyfiku?

  7.  Czy Komisja będzie zabiegała o nowy mandat negocjacyjny czy też skorzysta z klauzuli przeglądowej?

  Przedłożone: 17.10.2013

  Przekazane: 21.10.2013

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 28.10.2013