Întrebare parlamentară - O-000117/2013Întrebare parlamentară
O-000117/2013

  Progresele înregistrate în implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000117/2013
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

Procedură : 2013/2924(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000117/2013
Texte depuse :
O-000117/2013 (B7-0528/2013)
Voturi :
Texte adoptate :

La 26 iunie 2013, Comisia a prezentat un raport intermediar referitor la implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor pe anul 2011. În raport se arată că, în statele membre, au fost realizate puține progrese, chiar și în scopul creării condițiilor prealabile necesare pentru implementarea cu succes a strategiilor naționale. Raportul constată, de asemenea, că majoritatea statelor membre nu au alocat, din bugetele lor naționale, resurse suficiente pentru implementarea strategiilor. Comisia  a prezentat și o propunere de recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (COM(2013)0460). Mai mult decât atât, deși cadrul UE chema statele membre să asigure că romii nu sunt discriminați și că respectarea drepturilor omului este garantată și în cazul lor, rasismul și discriminarea îndreptate împotriva romilor continuă.

  Ce acțiuni întreprinde Comisia ca răspuns la încălcarea drepturilor fundamentale ale romilor în statele membre, în special încălcarea dreptului la libertatea de mișcare și de ședere, a dreptului la egalitate și nediscriminare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal sensibile, inclusiv prin interzicerea registrelor întocmite pe baze etnice sau rasiale, precum și a dreptului de acces și la respectarea drepturilor economice și sociale?

  Cum monitorizează Comisia incidentele împotriva romilor care au loc în întreaga Europă?

  Ce acțiuni întreprinde Comisia pentru a facilita procesul de implementare a strategiilor privind romii și a asista statele membre în cadrul acestuia? Ce mecanisme concrete de monitorizare și de evaluare a impactului preconizează Comisia în ceea ce privește măsurile luate în legătură cu implementarea strategiilor naționale?

  Este Comisia pregătită să insiste ca statele membre să aloce mijloace financiare suficiente pentru a-și îndeplini angajamentele politice și pentru a adăuga în strategiile naționale indicatori de rezultat, sisteme de referință și ținte numerice principale, pentru a facilita dezvoltarea strategiilor naționale privind romii?

  Cum plănuiește Comisia să sensibilizeze reprezentanții romilor și să-i implice efectiv în dezvoltarea, monitorizarea și implementarea acestor strategii?

  Este Comisia pregătită să promoveze lansarea unor programe multisectoriale integrate de dezvoltare pentru regiunile cele mai defavorizate prin mobilizarea tuturor fondurilor CSC și a celorlalte instrumente UE disponibile? Face Comisia presiuni pentru includerea acestor programe integrate în contractele lor de parteneriat, sprijină ea eforturile statelor membre de instituire a unor programe operaționale într-un mod care să promoveze oportunități egale și să prevină discriminarea și segregarea?

  Este Comisia de părere că segregarea copiilor romi în școli, dezvoltarea și menținerea unor școli și clase destinate exclusiv țiganilor și încadrarea neîntemeiată a copiilor romi în școli speciale constituie încălcări ale Directivei 2000/43/CE și va întreprinde Comisia ceva pentru a pune capăt acestor încălcări?

  În ce fel facilitează Comisia implicarea țărilor candidate la aderare cu populații rome importante în cadrul procesului UE de integrare a romilor?

Depunere: 17.10.2013

Trimisă: 21.10.2013

Termen pentru răspuns: 28.10.2013