Parlamentná otázka - O-000117/2013Parlamentná otázka
O-000117/2013

  Dosiahnutý pokrok vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov

Otázka na ústne zodpovedanie O-000117/2013
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2013/2924(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000117/2013
Predkladané texty :
O-000117/2013 (B7-0528/2013)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Komisia predložila 26. júna 2013 správu o pokroku vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov po tom, ako bol v roku 2011 prijatý rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. Podľa správy dosiahli členské štáty nevýrazný pokrok, a to aj pri určovaní podmienok potrebných na úspešné vykonávanie vnútroštátnych stratégií. Takisto sa v nej uvádza, že väčšina členských štátov nevyčlenila na vykonávanie stratégií dostatočné prostriedky zo štátnych rozpočtov. Komisia tiež predložila návrh na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (COM(2013)0460). Navyše, kým rámec EÚ vyzval členské štáty, aby zabezpečili, aby Rómovia neboli diskriminovaní a aby sa zaručilo dodržiavanie ich ľudských práv, rasizmus voči Rómom a ich diskriminácia pokračujú.

  Aké opatrenia prijíma Komisia v reakcii na prípady porušovania základných práv Rómov v členských štátoch, najmä práva na slobodu pohybu a pobytu, práva na rovnosť a nediskrimináciu, práva na ochranu citlivých osobných údajov, a to aj prostredníctvom zákazu zoznamov vychádzajúcich z etnického pôvodu a rasy, a práva na prístup k hospodárskym a sociálnym právam a na ich dodržiavanie?

  Akým spôsobom monitoruje Komisia protirómske incidenty, ku ktorým v Európe dochádza?

  Čo robí Komisia s cieľom uľahčiť členským štátom proces vykonávania stratégií týkajúcich sa Rómov a pomáhať im v tomto procese? Aké konkrétne mechanizmy monitorovania a hodnotenia vplyvu plánuje Komisia v súvislosti s opatreniami prijímanými v rámci vykonávania vnútroštátnych stratégií?

  Je Komisia pripravená naliehať na členské štáty, aby vyčlenili dostatočné finančné prostriedky na splnenie svojich politických záväzkov a aby do vnútroštátnych stratégií začlenili ukazovatele výsledkov, základné línie a hlavné ciele v záujme uľahčenia rozvoja vnútroštátnych stratégií týkajúcich sa Rómov?

  Akým spôsobom zamýšľa Komisia zvýšiť povedomie medzi zástupcami Rómov a skutočne ich zapojiť do vývoja, monitorovania a vykonávania týchto stratégií?

  Je Komisia pripravená presadzovať zavádzanie integrovaných viacodvetvových rozvojových programov pre najviac znevýhodnené mikroregióny prostredníctvom mobilizovania všetkých dostupných prostriedkov rámca podpory Spoločenstva (CSF) a iných nástrojov EÚ? Presadzuje Komisia začleňovanie týchto integrovaných programov do svojich partnerských zmlúv a podporuje úsilie členských štátov o vytváranie operačných programov takým spôsobom, aby podporovali rovnaké príležitosti a predchádzali diskriminácii a segregácii?

  Monitoruje Komisia segregáciu rómskych detí v školách, vytváranie a prevádzku čisto rómskych škôl a tried, ako aj neodôvodnené umiestňovanie rómskych detí do osobitných škôl, čo je v rozpore so smernicou 2000/43/ES, a prijme opatrenia na ukončenie takýchto porušovaní?

  Ako Komisia uľahčuje začleňovanie krajín zapojených do procesu rozširovania, v ktorých žije významný podiel rómskeho obyvateľstva, do procesu EÚ pre začleňovanie Rómov?

Predložené: 17.10.2013

Postúpené: 21.10.2013

Termín na zodpovedanie: 28.10.2013