Парламентарен въпрос - O-000122/2013Парламентарен въпрос
O-000122/2013

Съобщение на Комисията относно "Укрепване на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС)"

Въпрос с искане за устен отговор O-000122/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Pervenche Berès
от името на Комисия по заетост и социални въпроси

Процедура : 2013/2841(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000122/2013
Внесени текстове :
O-000122/2013 (B7-0524/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

От началото на кризата в еврозоната възникна бърза поляризация по отношение на безработицата. От 2011 г. насам ролята на разходите за социална сигурност като автоматичен стабилизатор значително отслабна. Въпреки че бяха предприети основни стъпки за укрепване на икономическото управление на ЕС, Европа плаща много висока икономическа и социална цена. Безработицата в ЕС достигна тревожно равнище от 26,6 милиона души, като 23 % от активните млади хора са безработни, а бедността и социалната изолация продължават да се увеличават.

1. Комисията счита ли, че аналитичният инструмент на сравнителен анализ, съдържащ показатели за заетостта и социалната сфера, следва да бъде допълнен от система, която задейства превантивни и корективни действия?

2. Комисията счита ли, че показателите, предложени като част от сравнителния анализ, предоставят цялостно обхващане, което позволява подходящата оценка на ситуацията, свързана със заетостта, и социалната ситуация в държавите членки? Как Комисията надлежно ще отчете становището на Парламента относно подходящи показатели?

3. Защо Комисията е определила възрастова граница до 25 години за включването в показателя, използван за изчисляване на безработицата сред младежите, когато „гаранцията за младежта“ посочва доброволна граница до 30 години?

4. Как Комисията възнамерява да включи инициативите, предложени в нейното съобщение относно социалното измерение на ИПС, в годишния обзор на растежа за 2014 г.?

5. На каква основа Комисията възнамерява да оцени дали конкретни показатели за заетостта и социални показатели са достигнали тревожни равнища в контекста на липса на реално минимално равнище на социална закрила в ЕС?

6. До каква степен Комисията признава, че определени страни от еврозоната са изправени пред конкретни социални предизвикателства?

7. Как съобщението се включва в програмата за завършването на истински ИПС?

8. Кога Комисията ще представи зелена книга относно осъществимостта и желателността на автоматичен стабилизатор за ИПС?

Внесен: 22.10.2013

Предаден: 24.10.2013

Краен срок за отговор: 31.10.2013