Parlamendi esitatud küsimus - O-000122/2013Parlamendi esitatud küsimus
O-000122/2013

  Komisjoni teatis "Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine"

Suuliselt vastatav küsimus O-000122/2013
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Pervenche Berès
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Menetlus : 2013/2841(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000122/2013
Esitatud tekstid :
O-000122/2013 (B7-0524/2013)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kriisi algusest saadik on euroalal kiiresti toimunud töökohtade polariseerumine. Alates 2011. aastast on sotsiaalkindlustuse kui automaatse stabilisaatori roll märkimisväärselt nõrgenenud. Kuigi ELi majanduse juhtimise tõhustamiseks on võetud olulisi meetmeid, on Euroopa majandus- ja sotsiaalvaldkonnas kallist hinda maksnud. Töötute arv on ELis kasvanud murettekitava 26,6 miljoni inimeseni, kellest 23% moodustavad tööealised töötud noored, ning vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on tõusuteel.

1.  Kas komisjon ei leia, et analüütilist vahendit ehk tööhõive ja sotsiaalse olukorra näitajatest koosnevat tulemustabelit tuleks täiendada süsteemiga, mis käivitab ennetus- ja parandusmeetmed?

2.  Kas komisjon on seisukohal, et tulemustabeli jaoks kavandatud näitajad on kõikehõlmavad ja võimaldavad tööhõivet ja sotsiaalset olukorda liikmesriikides õigesti hinnata? Kuidas kavatseb komisjon nõuetekohaselt arvesse võtta Euroopa Parlamendi arvamust sobivate näitajate kohta?

3.  Miks kehtestas komisjon noorte töötuse määra arvutamise näitajasse arvamiseks vanusepiiriks 25 eluaastat, samas kui noortegarantii raames on vabatahtlikuks vanusepiiriks 30 eluaastat?

4.  Kuidas kavatseb komisjon kaasata oma majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamist käsitlevas teatises esitatud algatused 2014. aasta iga-aastasesse majanduskasvu analüüsi?

5.  Mille alusel kavatseb komisjon hinnata, kas konkreetsed tööhõive ja sotsiaalsed näitajad on jõudnud murettekitavale tasemele, kui tõelisi ELi sotsiaalkaitse põhialuseid ei ole?

6.  Kuivõrd komisjon tunnistab, et teatavates euroala riikides on eriomased sotsiaalsed probleemid?

7.  Kuidas sobitub teatis tõelise majandus- ja rahaliidu väljakujundamise tegevuskavasse?

8.  Millal esitab komisjon rohelise raamatu majandus- ja rahaliidu automaatse stabilisaatori teostatavuse ja otstarbekuse kohta?

Esitatud: 22.10.2013

Edastatud: 24.10.2013

Vastuse tähtaeg: 31.10.2013