Parlamentin kysymys - O-000122/2013Parlamentin kysymys
O-000122/2013

  Komission tiedonanto talous- ja rahaliitto EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta

Suullisesti vastattava kysymys O-000122/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Pervenche Berès
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2013/2841(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000122/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000122/2013 (B7-0524/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Kriisin puhkeamisen jälkeen euroalueella koettiin työttömyyteen liittyvä nopea polarisaatio. Vuodesta 2011 alkaen sosiaaliturvamenojen asema automaattisena vakauttajana on heikentynyt huomattavasti. Vaikka EU:n taloushallinnan vahvistamiseksi on ryhdytty merkittäviin toimiin, Eurooppa on maksanut erittäin suuren taloudellisen ja sosiaalisen hinnan. Työttömyys EU:n alueella on noussut hälyttävälle tasolle 26,6 miljoonaan ihmiseen. 23 prosenttia työikäisistä nuorista on työttömiä, ja köyhyys ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen lisääntyvät jatkuvasti.

1.    Katsooko komissio, että analyyttisena välineenä toimivaa työllisyys- ja sosiaalialan indikaattorit sisältävää tulostaulua olisi täydennettävä järjestelmällä, jolla käynnistetään ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä?

2.    Katsooko komissio, että osana tulostaulua ehdotetut indikaattorit antavat mahdollisuuden arvioida jäsenvaltioiden työllisyys- ja yhteiskunnallista tilannetta kattavalla tavalla? Miten komissio aikoo kunnolla huomioida parlamentin näkemyksen asianmukaisista indikaattoreista?

3.    Miksi komissio on asettanut nuorisotyöttömyyttä mittaavaan indikaattoriin sisällytettävien nuorten ikärajaksi 25 vuotta, kun nuorisotakuussa asetetaan vapaaehtoiseksi rajaksi 30 vuotta?

4.    Miten komissio aikoo sisällyttää EMU:n sosiaalista ulottuvuutta käsittelevässä tiedonannossa ehdottamat aloitteensa vuoden 2014 kasvuselvitykseen?

5.    Millä perusteella komissio aikoo arvioida, ovatko tietyt työttömyys- ja sosiaalialan indikaattorit nousseet hälyttävälle tasolle, kun todellinen EU:n sosiaalinen perusturva puuttuu?

6.    Missä määrin komissio on tietoinen euroalueen maiden sisäisistä yhteiskunnallisten haasteiden erityispiirteistä?

7.    Miten tiedonantoa hyödynnetään todellisen talous- ja rahaliiton toteuttamissuunnitelmassa?

8.    Milloin komissio esittelee vihreän kirjan EMU:n automaattisen vakauttajan toteutettavuudesta ja toivottavuudesta?

Jätetty: 22.10.2013

Välitetty: 24.10.2013

Määräaika: 31.10.2013