Parlamento klausimas - O-000122/2013Parlamento klausimas
O-000122/2013

  Komisijos komunikatas "Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio matmens stiprinimas"

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000122/2013
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2013/2841(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000122/2013
Pateikti tekstai :
O-000122/2013 (B7-0524/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Nuo krizė pradžios euro zonoje įvyko sparti nedarbo poliarizacija. Nuo 2011 m. gerokai sumenko socialinio draudimo išlaidų atliekama automatinio stabilumo užtikrinimo priemonės funkcija.  Nors imtasi plataus užmojo veiksmų stiprinant ES ekonominę valdyseną, Europa sumokėjo labai aukštą ekonominę ir socialinę kainą. Bedarbių skaičius ES pasiekė nerimą keliantį lygį – 26,6 mln. asmenų, darbo neturi 23 proc. darbingo jaunimo, toliau didėja skurdas ir socialinė atskirtis.

1.  Ar Komisija mano, kad analitinę priemonę – užimtumo ir socialinės padėties rodiklių suvestinę – derėtų papildyti sistema, kurią taikant būtų imtasi prevencinių ir taisomųjų veiksmų?

2.  Ar Komisija mano, kad rodikliai, kurie siūlomi kaip rodiklių suvestinės dalis, apimtų daugiau ir sudarytų sąlygas tinkamai įvertinti užimtumo ir socialinę padėtį valstybėse narėse? Kaip Komisija deramai atsižvelgs į Parlamento nuomonę dėl tinkamų rodiklių?

3.  Kodėl Komisija jaunimo nedarbui apskaičiuoti naudojamam rodikliui nustatė 25 metų ribinę vertę, nors „Jaunimo garantijos“ iniciatyvoje nustatyta neprivaloma 30 metų ribinė vertė?

4.  Kaip Komisija ketina į 2014 m. metinę augimo apžvalgą įtraukti savo komunikate dėl EPS socialinio matmens siūlomas iniciatyvas?

5.  Kuo remdamasi Komisija ketina įvertinti, ar konkretūs užimtumo ir socialinės padėties rodikliai pasiekė nerimą keliantį lygį, atsižvelgiant į tai, kad ES nėra tikro socialinės apsaugos minimumo?

6.  Kiek Komisija pripažįsta, kad kai kuriose euro zonos valstybėse yra specifinių socialinių sunkumų?

7.  Kaip komunikatas naudingas įgyvendinant planus užbaigti kurti tikrą EPS?

8.  Kada Komisija pateiks žaliąją knygą dėl EPS automatinio stabilumo užtikrinimo priemonės įgyvendinamumo ir pageidaujamumo?

Pateikta: 22.10.2013

Perduota: 24.10.2013

Atsakyti iki: 31.10.2013