Parlamenta jautājums - O-000122/2013Parlamenta jautājums
O-000122/2013

  Komisijas paziņojums par ekonomikas un monetārās savienības (EMS) sociālās dimensijas pastiprināšanu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000122/2013
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2013/2841(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000122/2013
Iesniegtie teksti :
O-000122/2013 (B7-0524/2013)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Kopš krīzes sākuma eurozona ir piedzīvojusi strauju bezdarba polarizāciju. Kopš 2011. gada ir būtiski vājinājusies sociālās drošības izdevumu loma, kas līdz šim bija automātisks stabilizators. Lai gan ir veikti būtiski pasākumi, ar kuriem nostiprināt ES ekonomisko pārvaldību, Eiropas ekonomiskie un sociālie zudumi ir bijuši milzīgi. Bezdarbs ES ir sasniedzis bīstamu līmeni, proti, bez darba ir 26,6 miljoni cilvēku, tostarp 23 % jauniešu ekonomiski aktīvā vecumā, un turpina pieaugt nabadzība un sociālā atstumtība.

1.  Vai Komisija uzskata, ka nodarbinātības un sociālo rādītāju apkopojums kā analītiskais instruments būtu jāpapildina ar sistēmu preventīvu un koriģējošu pasākumu automātiskai uzsākšanai?

2.  Vai Komisija uzskata, ka ierosinātie rādītāji kā daļa no rezultātu apkopojuma sniedz visaptverošu pārskatu, ļaujot pienācīgi izvērtēt nodarbinātības un sociālo situāciju dalībvalstīs? Kā Komisija pienācīgi ņems vērā Parlamenta viedokli par piemērotiem rādītājiem?

3.  Kāpēc Komisija rādītājam, ko izmanto jauniešu bezdarba aprēķināšanai, ir noteikusi 25 gadu vecuma slieksni, lai gan Jaunatnes garantijā ir paredzēts, ka par slieksni var noteikt 30 gadu vecumu?

4.  Kā Komisija plāno 2014. gada izaugsmes pārskatā iekļaut tās paziņojumā par EMS sociālo dimensiju ierosinātās iniciatīvas?

5.  Pamatojoties uz ko, Komisija plāno izvērtēt, vai konkrēti nodarbinātības un sociālie rādītāji ir sasnieguši bīstamu līmeni, ņemot vērā, ka nepastāv īstens ES sociālās aizsardzības pamats?

6.  Cik lielā mērā Komisija apzinās, ka atsevišķās eurozonas valstīs pastāv īpašas sociālās problēmas?

7.  Kā minētais paziņojums iekļaujas darba kārtībā par īstenas EMS izveides pabeigšanu?

8.  Kad Komisija iesniegs zaļo grāmatu par automātiska EMS stabilizatora realizējamību un vēlamību?

Iesniegšanas datums: 22.10.2013

Nosūtīts: 24.10.2013

Termiņš atbildei: 31.10.2013