Parlementaire vraag - O-000122/2013Parlementaire vraag
O-000122/2013

  Mededeling van de Commissie over "Versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU)"

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000122/2013
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2013/2841(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000122/2013
Ingediende teksten :
O-000122/2013 (B7-0524/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Sinds het begin van de crisis is de eurozone getuige van een snelle polarisatie als gevolg van stijgende werkloosheid. Sinds 2011 is de rol van de socialezekerheidsuitgaven als automatische stabilisator aanzienlijk verzwakt. Hoewel er veel is gedaan voor de versterking van de economische governance in de EU, heeft Europa economisch en sociaal een zeer hoge prijs betaald. De werkloosheid in de EU heeft een verontrustend niveau van 26,6 miljoen mensen bereikt, terwijl 23% van de actieve jongere bevolking zonder werk zit en de armoede en sociale uitsluiting alleen maar toenemen.

1.  Is de Commissie van mening dat het analytische instrument van een scorebord met sociale en werkgelegenheidsindicatoren aangevuld dient te worden met een systeem van preventieve en corrigerende maatregelen?

2.  Is de Commissie van mening dat de indicatoren die voor het scorebord worden voorgesteld, alle aspecten bestrijken en een behoorlijke beoordeling van de sociale en werkgelegenheidssituatie in de lidstaten mogelijk maken? Hoe denkt de Commissie naar behoren rekening te houden met het standpunt van het Parlement inzake passende indicatoren?

3.  Waarom heeft de Commissie een leeftijdsgrens van 25 jaar vastgesteld voor opneming in de indicator die wordt gebruikt voor de berekening van de jeugdwerkloosheid, terwijl in de Jeugdgarantie een vrijwillig maximum van 30 jaar staat?

4.  Hoe is de Commissie van plan de initiatieven die zij in haar mededeling over de sociale dimensie van de EMU voorstelt, in te passen in de jaarlijkse groeianalyse voor 2014?

5.  Op welke basis wil de Commissie beoordelen of bepaalde sociale en werkgelegenheidsindicatoren een verontrustend niveau hebben bereikt, gezien het feit dat het aan een werkelijk minimum aan sociale bescherming in de EU ontbreekt?

6.  In hoeverre erkent de Commissie dat bepaalde landen in de eurozone te maken hebben met specifieke sociale uitdagingen?

7.  Hoe beïnvloedt de mededeling de agenda voor de voltooiing van een echte EMU?

8.  Wanneer zal de Commissie met een Groenboek komen over de haalbaarheid en de   wenselijkheid van een automatische stabilisator voor de EMU?

Ingediend: 22.10.2013

Doorgezonden: 24.10.2013

Uiterste datum beantwoording: 31.10.2013