Pytanie poselskie - O-000122/2013Pytanie poselskie
O-000122/2013

    Komunikat Komisji w sprawie wzmocnienia wymiaru społecznego unii gospodarczej i walutowej (UGW)

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000122/2013
  do Komisji
  art. 115 Regulaminu PE
  Pervenche Berès
  Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

  Procedura : 2013/2841(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000122/2013
  Teksty złożone :
  O-000122/2013 (B7-0524/2013)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Od rozpoczęcia kryzysu w strefie euro nastąpiła gwałtowna polaryzacja zatrudnienia. Od 2011 r. rola wydatków na zabezpieczenia społeczne jako automatycznego stabilizatora zdecydowanie się zmniejszyła. Mimo tego, że podjęto istotne kroki w celu wsparcia zarządzania gospodarką UE, Europa zapłaciła bardzo wysoką cenę pod względem ekonomicznym i społecznym. Bezrobocie w UE osiągnęło alarmujący poziom, dotknęło ono 26,6 mln obywateli, 23% aktywnych, młodych ludzi pozostaje bez pracy, a poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego nadal rośnie.

  1.  Czy Komisja uważa, że narzędzie analityczne w postaci tabeli wyników ze wskaźnikami zatrudnienia i wskaźnikami społecznymi powinno być uzupełnione systemem uruchamiającym działania prewencyjne i naprawcze?

  2.  Czy Komisja jest zdania, że wskaźniki zaproponowane jako element tabeli wyników zapewniają kompleksowe ujęcie pozwalające na dokonanie właściwej oceny poziomu zatrudnienia oraz sytuacji społecznej w państwach członkowskich? W jaki sposób Komisja weźmie pod uwagę opinię Parlamentu na temat właściwych wskaźników?

  3.  Dlaczego Komisja ustaliła limit wieku 25 lat dla wskaźnika stosowanego do obliczania bezrobocia młodzieży, jeżeli w gwarancji dla młodzieży ustalono dobrowolny limit 30 lat?

  4.  W jaki sposób Komisja zamierza włączyć inicjatywy zaproponowane w wydanym komunikacie na temat społecznego wymiaru UGW do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2014?

  5.  Na jakiej podstawie Komisja zamierza ocenić, czy konkretne wskaźniki zatrudnienia i wskaźniki społeczne osiągnęły alarmujący poziom w kontekście braku realnego minimum ochrony socjalnej w UE?

  6.  Do jakiego stopnia Komisja dostrzega, że niektóre kraje strefy euro stoją przed specyficznymi wyzwaniami społecznymi?

  7.  W jaki sposób komunikat przyczynia się do programu stworzenia rzeczywistej UGW?

  8.  Kiedy Komisja przedstawi zieloną księgę w sprawie wykonalności i zasadności automatycznego stabilizatora dla UGW?

  Przedłożone: 22.10.2013

  Przekazane: 24.10.2013

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 31.10.2013