Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 25k
6. detsember 2013
O-000144/2013

Suuliselt vastatav küsimus O-000144/2013

nõukogule

Kodukorra artikkel 115

Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert

fraktsiooni Verts/ALE nimel


  Teema:  ELi kodakondsuse müük

Malta parlament kiitis 12. novembril 2013 heaks seaduseelnõu, mille kohaselt võivad kolmandate riikide kodanikud osta 650 000 euro eest Malta kodakondsuse ning saada seega liikumisvabaduse ELis ja juurdepääsu Schengeni alale.

Kodakondsust käsitlevate küsimuste üle otsustamine kuulub küll eranditult liikmesriikide pädevusse, kuid Malta otsus on problemaatiline, kuna sellega antakse uutele kodanikele õigus reisida kogu ELis ja mujal Schengeni alal, ilma et oleks konsulteeritud teiste liikmesriikide ja Schengeni riikidega. Otsust võib seega tõlgendada Maltale läbi liikmelisuse antud õiguste kuritarvitamisena ning austuse puudumisena teiste ELi ja Schengeni ala liikmesriikide vastu.

Samuti tekitab otsus tõsist muret võimaliku diskrimineerimise pärast, kuna kodakondsust on võimalik osta ainult kõige rikkamatel kolmandate riikide kodanikel.

Lisaks jääb selgusetuks, kas Malta kodanikud saavad sellest poliitikast kasu näiteks tänu maksulaekumistele. Kodakondsus tähendab mitte ainult õigusi, vaid ka kohustusi, millest välisinvestorid ei pruugi aga kinni pidada. 

Lõpetuseks tõstatab otsus küsimuse, kas sel viisil Malta kodakondsuse saamine mitte ei nõrgenda Euroopa kodakondsuse mõistet kui sellist.

Palume nõukogult selgitust, kas Malta parlamendi otsusega austatakse nii aluslepingu sätteid ja Schengeni piirieeskirju kui ka nendes ettenähtud mittediskrimineerimise põhimõtet?

Veel vähemalt viis liikmesriiki (Hispaania, Küpros, Portugal, Läti ja Kreeka) on pakkunud elamisõigust müügiks investeerimistegevuse, kinnisasjade või riigivõlakirjade eest. Kas nõukogu võiks seda olukorda kommenteerida?

Esitatud: 6.12.2013

Edastatud: 9.12.2013

Vastuse tähtaeg: 30.12.2013

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika