Парламентарен въпрос - O-000145/2013Парламентарен въпрос
O-000145/2013

Гражданство на ЕС за продан

6.12.2013

Въпрос с искане за устен отговор O-000145/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

На 12 ноември 2013 г. парламентът на Малта прие закон, позволяващ на граждани на трета държава да си купят малтийско гражданство, и така да се радват на свободата на движение в ЕС и на достъп до шенгенското пространство, за 650 000 EUR.

И докато решенията по въпроси, свързани с националността и гражданството, са изключително от компетентността на държавите членки, малтийското решение е проблематично, тъй като дава право на нови граждани да пътуват из ЕС и достъп до останалата част от Шенген, без да са били извършени консултации с другите държави членки и държави от Шенген. Това следователно би могло да се тълкува като нарушение на правата, които съответната държава е придобила чрез членството си, както и като липса на зачитане на останалите държави – членки на ЕС, и на останалите държави от шенгенското пространство.

Това решение поражда също голямо безпокойство, що се отнася до евентуалната дискриминация, тъй като само най-богатите граждани на трети държави ще са в състояние да си купуват гражданството.

Освен това не е ясно дали малтийските граждани ще извлекат ползи от тази политика, например чрез събиране на данъци. Гражданството включва не само права, но и отговорности, въпреки че това няма да важи за чуждите инвеститори.

И накрая, решението повдига въпроси относно това дали тези мерки за получаване на малтийско гражданство нарушават самото понятие за европейско гражданство.

Може ли Комисията да изясни дали решението на малтийския парламент съответства на Договорите и на Кодекса на шенгенските граници, както и на установения в тях принцип за недискриминация?

Най-малко пет други държави членки (Испания, Кипър, Португалия, Латвия и Гърция) също са предложили да продават право на гражданство в замяна на стопански инвестиции, недвижима собственост или държавни облигации. Може ли Комисията да предостави коментар относно това положение?

Внесен: 6.12.2013

Предаден: 10.12.2013

Краен срок за отговор: 17.12.2013