Parlamentní otázka - O-000145/2013Parlamentní otázka
O-000145/2013

  Občanství EU na prodej

6.12.2013

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000145/2013
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Dne 12. listopadu 2013 schválil maltský parlament návrh zákona, který umožňuje příslušníkům třetích zemí, aby si za 650 000 EUR koupili maltské občanství, a tak požívali svobody pohybu v rámci EU a měli přístup do schengenského prostoru.

Rozhodnutí v otázkách státní příslušnosti a občanství spadají sice do výhradní pravomoci jednotlivých členských států, avšak toto maltské rozhodnutí je problematické, neboť umožňuje novým občanům, aby cestovali po EU a získali přístup do zbytku schengenského prostoru, aniž by tento krok byl konzultován s ostatními členskými státy. Uvedené rozhodnutí by tudíž bylo možné vykládat jako zneužití práv, která Malta získala díky členství v EU, a jako nedostatek respektu vůči ostatním členským státům EU a schengenského prostoru.

Toto rozhodnutí rovněž vzbuzuje značné obavy ohledně možné diskriminace, jelikož občanství si budou moci koupit pouze nejbohatší příslušníci třetích zemí.

Navíc není jasné, zda budou mít z této politiky prospěch maltští občané, například v rámci výběru daní. Občanství s sebou nese nejen práva, ale také povinnosti, což se zahraničních investorů možná nedotkne.

Závěrem je třeba říci, že toto rozhodnutí vyvolává otázku, zda získání maltského občanství tímto způsobem nepodrývá samotnou koncepci evropského občanství.

Mohla by Komise objasnit, zda je rozhodnutí maltského parlamentu v souladu s literou Smluv a Schengenského hraničního kodexu a zda dodržuje zásadu nediskriminace stanovenou v těchto dokumentech?

Alespoň pět dalších členských států (Španělsko, Kypr, Portugalsko, Lotyšsko a Řecko) rovněž nabízejí práva pobytu výměnou za obchodní investice, nemovitosti či státní dluhopisy. Může se Komise k této situaci vyjádřit?

Předložení: 6.12.2013

Postoupení: 10.12.2013

Platné do: 17.12.2013