Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000145/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000145/2013

  EU-borgerskab til salg

6.12.2013

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000145/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Den 12. november 2013 vedtog Maltas parlament en lov, der tillader tredjelandes statsborgere at købe sig til maltesisk statsborgerskab, og dermed få ret til fri bevægelighed i EU og adgang til Schengenområdet, for 650 000 EUR.

Selv om spørgsmål om nationalitet og statsborgerskab udelukkende henhører under de enkelte medlemsstaters kompetence, er Maltas beslutning problematisk, idet den giver nye statsborgere ret til at rejse rundt i EU og adgang til resten af Schengenområdet, uden at andre medlemsstater høres. Den kunne derfor tolkes som misbrug af de rettigheder, landet har erhvervet gennem sit medlemskab, og som en mangel på respekt for de øvrige EU-medlemsstater og medlemslande i Schengenområdet.

Denne beslutning giver endvidere anledning til væsentlig bekymring med hensyn til mulig forskelsbehandling, da kun de rigeste tredjelandsstatsborgere vil have mulighed for at købe sig til dette statsborgerskab.

Det er desuden ikke klart, om maltesiske borgere vil drage fordel af denne politik, f.eks. gennem opkrævning af skatter. Statsborgerskab indebærer ikke blot rettigheder, men også forpligtelser, som fremmede investorer ikke nødvendigvis vil blive tvunget til at opfylde.

Endelig stiller denne beslutning spørgsmålstegn ved, om opnåelse af maltesisk statsborgerskab på denne måde underminerer selve idéen med EU-borgerskab.

Kan Kommissionen klarlægge, om det maltesiske parlaments beslutning respekterer traktaternes bogstav og Schengengrænsekodeksen og det princip om ikkeforskelsbehandling, som er fastsat deri?

Mindst fem andre medlemsstater (Spanien, Cypern, Portugal, Letland og Grækenland) har ligeledes tilbudt at sælge opholdstilladelser mod investeringer i virksomheder, fast ejendom eller statsobligationer. Kunne Kommissionen kommentere denne situation?

Indgivet: 6.12.2013

Videresendt: 10.12.2013

Besvarelsesfrist: 17.12.2013