Parlamenta jautājums - O-000145/2013Parlamenta jautājums
O-000145/2013

  ES pilsonības pārdošana

6.12.2013

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000145/2013
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

2013. gada 12. novembrī Maltas parlaments apstiprinājis likumprojektu, ar ko trešo valstu pilsoņiem tiek dota iespēja par EUR 650 000 pirkt Maltas pilsonību, tādējādi iegūstot tiesības brīvi pārvietoties ES un ieceļot Šengenas zonā.

Lai gan ar valstspiederību un pilsonību saistītie jautājumi ir atsevišķu dalībvalstu ekskluzīva kompetence, Maltas lēmums ir problemātisks, jo tas šiem jaunajiem pilsoņiem dod tiesības ceļot visā ES un piekļuvi pārējai Šengenas zonai, neapspriežoties ar pārējām dalībvalstīm un Šengenas zonas valstīm. Tāpēc to varētu interpretēt kā tiesību pārkāpumu, kuras šī valsts ieguvusi kā ES vai Šengenas zonas dalībvalsts, un kā cieņas trūkumu pret pārējām ES dalībvalstīm un Šengenas zonas valstīm.

Tas rada arī nopietnas bažas par iespējamu diskrimināciju, jo pilsonību būs spējīgi nopirkt tikai bagātākie trešo valstu pilsoņi.

Turklāt nav skaidrs, vai no šīs politikas kādu labumu gūs Maltas pilsoņi, piemēram, ar nodokļu iekasēšanas starpniecību. Pilsonība ne tikai dod tiesības, bet arī nosaka pienākumus, kurus ārvalstu investori var neatzīt.

Visbeidzot, šāds lēmums rada jautājumu par to, vai šādi iegūstot Maltas pilsonību, netiek apdraudēta pati Eiropas pilsonības koncepta būtība.

Vai Komisija var sniegt apsvērumus par to, vai Maltas parlamenta lēmums atbilst Līgumu burtam un Šengenas Robežu kodeksam, kā arī tajos paredzēto nediskriminēšanas principu?

Vismaz piecas citas dalībvalstis (Spānija, Kipra, Portugāle, Latvija un Grieķija) arī piedāvājušas pārdot uzturēšanās tiesības apmaiņā pret ieguldījumiem uzņēmējdarbībā, nekustamajos īpašumos vai valsts vērtspapīros. Vai Komisija var izteikt viedokli par šo situāciju?

Iesniegšanas datums: 6.12.2013

Nosūtīts: 10.12.2013

Termiņš atbildei: 17.12.2013