Parlementaire vraag - O-000145/2013Parlementaire vraag
O-000145/2013

    EU-burgerschap te koop

  6.12.2013

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000145/2013
  aan de Commissie
  Artikel 115 van het Reglement
  Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
  namens de Verts/ALE-Fractie

  Op 12 november 2013 heeft het parlement van Malta een wet aangenomen op grond waarvan onderdanen van derde landen het Maltese burgerschap kunnen kopen, en zodoende voor een bedrag van 650.000 euro het recht van vrij verkeer binnen de EU en toegang tot de Schengenruimte genieten.

  Ofschoon besluiten inzake nationaliteit en burgerschap binnen de exclusieve bevoegdheid van de afzonderlijke lidstaten vallen, zorgt het Maltese besluit voor problemen aangezien het nieuwe burgers het recht geeft binnen de EU te reizen en toegang te krijgen tot de Schengenruimte, zonder dat de andere landen daarover zijn geraadpleegd. Dit kan dan ook worden geïnterpreteerd als een misbruik van de rechten die het land via zijn lidmaatschap heeft verworven, en als een gebrek aan respect voor de andere EU-lidstaten en de lidstaten van de Schengenruimte.

  Dit besluit doet ook ernstige vragen rijzen over mogelijke discriminatie, aangezien alleen de rijkste onderdanen van derde landen het burgerschap zullen kunnen kopen.

  Het is bovendien niet duidelijk of de Maltese burgers voordeel zullen hebben bij dit beleid, bijvoorbeeld via belastingheffing. Burgerschap houdt niet alleen rechten in, maar ook plichten, die buitenlandse investeerders misschien niet hoeven na te leven.

  Tot slot doet dit besluit ook de vraag rijzen of het op deze wijze verwerven van het Maltese burgerschap geen afbreuk doet aan het eigenlijke concept van het Europese burgerschap.

  Kan de Commissie zeggen of het besluit van het Maltese parlement de letter van de Verdragen en van de Schengengrenscode eerbiedigt, alsook het non-discriminatiebeginsel dat daarin in vastgelegd?

  Ten minste vijf andere lidstaten (Spanje, Cyprus, Portugal, Letland en Griekenland) hebben ook verblijfsrechten te koop aangeboden in ruil voor bedrijfsinvesteringen, vastgoed of overheidsobligaties. Kan de Commissie commentaar leveren bij deze situatie?

  Ingediend: 6.12.2013

  Doorgezonden: 10.12.2013

  Uiterste datum beantwoording: 17.12.2013