Pytanie poselskie - O-000145/2013Pytanie poselskie
O-000145/2013

  Obywatelstwo UE na sprzedaż

6.12.2013

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000145/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

W dniu 12 listopada 2013 r. parlament maltański uchwalił prawo, które zezwala obywatelom państw trzecich na zakup obywatelstwa tego kraju za 650 000 EUR, a zatem umożliwia im swobodne przemieszczanie się w obrębie UE oraz wstęp do strefy Schengen.

Choć decyzje w kwestii narodowości i obywatelstwa wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji poszczególnych państw członkowskich, decyzja Malty jest problematyczna, ponieważ bez wcześniejszej konsultacji z innymi państwami członkowskimi uprawniono nowych obywateli do podróżowania po terytorium UE i obszarze Schengen. W związku z tym można uznać tę decyzję za naruszenie praw uzyskanych przez ten kraj dzięki członkostwu w UE oraz za brak szacunku wobec innych państw członkowskich UE i strefy Schengen.

Budzi ona również szereg poważnych obaw co do ewentualnej dyskryminacji, ponieważ jedynie najzamożniejsi obywatele państw trzecich będą mogli zakupić obywatelstwo maltańskie.

Nie jest ponadto jasne, czy ta polityka przyniesie korzyści obywatelom Malty, na przykład dzięki pobieranym podatkom. Obywatelstwo to nie tylko prawa, lecz również obowiązki, z których zagraniczni inwestorzy niekoniecznie będą się wywiązywać.

Ponadto omawiana decyzja prowokuje pytanie, czy uzyskanie obywatelstwa maltańskiego w taki sposób nie podważa ogólnie koncepcji obywatelstwa europejskiego.

Czy Komisja może wyjaśnić, czy decyzja parlamentu maltańskiego jest zgodna z literą Traktatów i kodeksu granicznego Schengen oraz z określoną tam zasadą niedyskryminacji?

Co najmniej pięć innych państw członkowskich (Hiszpania, Cypr, Portugalia, Łotwa i Grecja) również zaoferowało sprzedaż praw pobytu w zamian za inwestycje przedsiębiorstw, nabycie nieruchomości lub obligacji państwowych. Czy Komisja może się ustosunkować do tej kwestii?

Przedłożone: 6.12.2013

Przekazane: 10.12.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 17.12.2013