Parlamentsfråga - O-000145/2013Parlamentsfråga
O-000145/2013

  EU-medborgarskap till salu

6.12.2013

Fråga för muntligt besvarande O-000145/2013
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Den 12 november 2013 antog det maltesiska parlamentet ett lagförslag som ger tredjelandsmedborgare möjlighet att köpa maltesiskt medborgarskap, och därmed kunna utnyttja den fria rörligheten inom EU och få tillträde till Schengenområdet, för 650 000 euro.

Beslut om nationalitet och medborgarskap är visserligen enbart en fråga för medlemsstaterna själva, men det maltesiska beslutet är problematiskt eftersom det ger nya medborgare rätt att resa inom EU och resten av Schengenområdet utan att de andra medlemsstaterna och Schengenländerna har konsulterats. Det skulle därför kunna ses som ett missbruk av de rättigheter som landet har fått genom sitt medlemskap i EU eller Schengenområdet, och även som bristande respekt för de andra berörda länderna.

Det är också problematiskt med tanke på eventuell diskriminering, eftersom det bara är de rikaste tredjelandsmedborgarna som kommer att ha råd att köpa medborgarskap.

Dessutom är det oklart huruvida de maltesiska medborgarna kommer att få någon glädje av den här politiken, t.ex. genom skatteinkomster. Ett medborgarskap innebär inte bara rättigheter utan också skyldigheter, men utländska investerare kommer knappast att tvingas fullgöra dessa skyldigheter.

Beslutet väcker också frågor om huruvida detta sätt att få maltesiskt medborgarskap inte undergräver själva begreppet EU-medborgarskap.

Kan kommissionen fastslå huruvida det maltesiska parlamentets beslut är i enlighet med de formella bestämmelserna och andemeningen i fördragen samt kodexen om Schengengränserna och EU:s bestämmelser om icke-diskriminering?

Minst fem andra medlemsstater (Spanien, Cypern, Portugal, Lettland och Grekland) har erbjudit försäljning av uppehållstillstånd i utbyte mot att man investerar i företag, eller köper fastigheter eller regeringsobligationer. Kan kommissionen kommentera det aktuella läget?

Ingiven: 6.12.2013

Vidarebefordrad: 10.12.2013

Sista svarsdag: 17.12.2013